ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัครวุฒิปริญญาตรี - เอก - ธนาคารแห่งประเทศไทย

รับสมัครวุฒิปริญญาตรี - เอก - ธนาคารแห่งประเทศไทย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครวุฒิปริญญาตรี - เอก - ธนาคารแห่งประเทศไทย, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครวุฒิปริญญาตรี - เอก - ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตามอัตราว่าง ครั้งที่ 3/2553 ประจำเดือนกันยายน จำนวน 22 ตำแหน่ง 75 อัตรา และเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านตามลำดับคะแนนไว้เรียกบรรจุเมื่อมีอัตราว่างในรอบการเปิดรับสมัครครั้งต่อไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เศรษฐกร สังกัดฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ 5 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

- มีประสบการณ์ในงานที่ใช้พื้นความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง หรือการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ด้านใดด้านหนึ่งอย่างน้อย 2 ปี

2. เศรษฐกร สังกัดฝ่ายนโยบายการเงิน 3 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ การเงินการธนาคาร เศรษฐมิติ ปริมาณวิเคราะห์ วิศวกรรมการเงิน

- มีประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจการเงิน เศรษฐมิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิศวกรรมทางการเงิน สถาบันการเงิน ตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ด้านใดด้านหนึ่งอย่างน้อย 1 ปี

3. เศรษฐกร สังกัดฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 5 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ

- มีประสบการณ์ในงานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยภาวะเศรษฐกิจในหรือต่างประเทศ งานติดต่อประสานงาน งานเจรจาต่อรองในเวทีระหว่างประเทศ ด้านใดด้านหนึ่งอย่างน้อย 1 ปี

4. วิศวกรระบบ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า

- มีประสบการณ์ในงานด้านการดูแลระบบฐานข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ปี

5. ผู้วิเคราะห์ สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูล 2 อัตรา

- เพศชาย อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสถิติศาสตร์

- หากมีประสบการณ์ในงานการจัดทำข้อมูล สถิติการเงิน หรือด้านเศรษฐศาสตร์ตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. วิศวกร สังกัดส่วนวิศวกรรมทั่วไป 2 อัตรา

- เพศชาย อายุ 22-35 ปี

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม ศาสตร์ เครื่องกล ไฟฟ้าสื่อสาร หรือเทียบเท่า

- หากมีประสบการณ์ในการออกแบบหรือควบคุมงาน หรือการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. วิศวกร สังกัดส่วนวิศวกรรมเทคนิค 4 อัตรา

- เพศชาย อายุ 22-35 ปี

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม ศาสตร์ เขียนแบบเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

- หากมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่อง จักร ออกแบบ หรือเขียนแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. วิศวกร สังกัดแผนกการกำลัง 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม ศาสตร์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า

- หากมีประสบการณ์ในงานออกแบบหรือควบคุมงานซ่อมบำรุง งานด้านไฟฟ้าต้นกำลังจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

9. ผู้วิเคราะห์ สังกัดฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน 6 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย

- มีประสบการณ์ในงานบริการทางการเงิน วิจัยเศรษฐศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ที่ใกล้เคียง ด้านใดด้านหนึ่งอย่างน้อย 1 ปี

10. ผู้วิเคราะห์ สังกัดฝ่ายนโยบายความเสี่ยง 8 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ วิศวกรรมการเงิน บัญชี คณิตศาสตร์และสถิติ มีประสบการณ์ในงานธุรกิจสถาบันการเงิน งานธนาคารพาณิชย์ การควบคุมความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ด้านใดด้านหนึ่งอย่างน้อย 1 ปี

11. ผู้วิเคราะห์ สังกัดฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง 9 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การเงินระหว่างประเทศ

- มีประสบการณ์ในงานการบริหารการลงทุนในพันธบัตร บริหารกองทุน การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลจากตลาดการเงิน

12. เจ้าหน้าที่ลงทุน สังกัดฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง 9 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การเงินระหว่างประเทศ

- มีประสบการณ์ในงานการบริหารการลงทุนในพันธบัตร บริหารกองทุน การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลจากตลาดการเงิน

13. ผู้วิเคราะห์ สังกัดฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนและสินเชื่อ 3 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ บัญชี

- หากมีประสบการณ์ในงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ หรืองานด้านตลาดทุน ตลาดเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14. ผู้ตรวจสอบ สังกัดฝ่ายวางแผนและพัฒนา 4 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ บัญชี คอมพิวเตอร์

- หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15. ผู้ตรวจสอบ สังกัดฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ การเงิน การเงินระหว่างประเทศ วิศวกรรมการเงิน คณิตศาสตร์ สถิติ บัญชี

- มีประสบการณ์ในงานอนุพันธ์ทางการเงิน ตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

16. ผู้ตรวจสอบ สังกัดฝ่ายตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจและ Non-bank

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ การเงิน การเงินระหว่างประเทศ บัญชี

- มีประสบการณ์การทำงานในธนาคารพาณิชย์

17. ผู้ตรวจสอบ สังกัดฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ การเงิน การเงินระหว่างประเทศ บัญชี

- หากมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18. ผู้ตรวจสอบ สังกัดฝ่ายตรวจสอบ 1-2 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ การเงิน การเงินระหว่างประเทศ บัญชี

- มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

19. ผู้ตรวจสอบ สังกัดฝ่ายวิเคราะห์และติดตามฐานะ

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ การเงิน การเงินระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ

- มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์งบการเงิน

20. ผู้วิเคราะห์ สังกัดฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ

- มีประสบการณ์ในงานด้านบริหาร วิเคราะห์การเงิน

21. เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกัน สังกัดฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การเงิน การเงินระหว่างประเทศ

- มีประสบการณ์ในงานด้านบริหารการเงิน เจรจาสัญญาทางการเงิน

22. นักวิเคราะห์ระบบ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า

- มีประสบการณ์ในงานด้านการออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้โดยผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครงานและแนบไฟล์หลักฐานทางเว็บไซต์ http://www2.bot.or.th/WebRC/Applicant/Applicant.aspx หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครแล้วส่งและแนบไฟล์หลักฐานไปที่อีเมลplacementteam2@bot.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2553 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0-2283-5538, 0-2283-5503-4 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนาใบปริญญาบัตร ใบรายงานผลการเรียนตามวุฒิที่ใช้ในการสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. ประวัติส่วนตัว (Resume) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานแสดงผลการสอบ TOEIC หรือเทียบเท่า (ใช้เฉพาะตำแหน่งที่ต้องแสดง) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

6. หลักฐานหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น ผลงานวิทยานิพนธ์ ความรู้เรื่องโปรแกรมต่าง ๆ หรือเอกสารรับรองอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธปท. จะติดต่อผู้สมัครในแต่ละรอบที่ประกาศรับสมัคร เพื่อเข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น ทดสอบจิตวิทยา และสอบข้อเขียน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเรียกบรรจุตามอัตราว่างในปัจจุบัน และส่วนผู้สอบผ่านที่เหลือจะขึ้นบัญชีไว้เรียกบรรจุภายใน 1 ปี เมื่อมีอัตราว่างลง หรือมีประกาศสอบรอบต่อไปลงวันที่ 24/09/2010 11:01:25
จำนวนผู้ชม 1863
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54887 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน