ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับ เจ้าพนักงานสัตวบาล - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

เปิดรับ เจ้าพนักงานสัตวบาล - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ เจ้าพนักงานสัตวบาล - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ เจ้าพนักงานสัตวบาล - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป เพื่อปฏิบัติงานสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จานวน 1 อัตรา
ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5.ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรม
7.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
2.2ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2535) คือ
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ อาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
-โรคติดยาเสพติดให้โทษ
-โรคพิษสุราเรื้อรัง
2.3 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 1
แนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ กันยายน 2553 จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2553 ในวัน
และเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร จานวน 3 รูป )
2.สาเนาแสดงผลการศึกษา และ ระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างน้อย 2 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 21 กันยายน 2553 ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นหลักฐานการศึกษา
ดังกล่าวพร้อมใบสมัครได้ ให้ยื่นหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาที่สาเร็จการศึกษา
และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครแทนได้
3.สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 2 ฉบับ
4.สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างน้อย 2 ฉบับ
5.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น

4.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนด วัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดสมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 22 กันยายน 2553 ณ สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ 182 หมู่ 3 ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และทาง
เว็บไซต์ http: www.dld.go.th/pvlo_ssk

5.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ตามรายละเอียดเอกสาร
หมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้

6.เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้

7.การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดสมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
ณ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 27 กันยายน 2553 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
ในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

8.การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม กาหนด


เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ลงวันที่ กันยายน พ.ศ.2553
1.ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
1.1 ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม)
กลุ่มงาน กลุ่มงานเทคนิค
อัตราว่าง อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน จานวน 8,610 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง เวลา 1 ปี (ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
1. รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
2. ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์
3. ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียนและรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
5.ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
6.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเกษตรกรรรม หรือ
ได้รับอนุปริญญาทางเกษตรกรรมด้านสัตวบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
2. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
3. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังนี้
1.ความรู้
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
1.2 ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์
หรือพันธุ์พืชอาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนา
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
2.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
2.1 มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์
หรือด้านการผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.3 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2.4 มีทักษะในการแก้ปัญหา
3.คุณสมบัติส่วนบุคคล
3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
3.3 มนุษยสัมพันธ์
3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ
จังหวัดจะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในข้อ 1 ก่อน
2. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้อ 2 ในครั้งที่ 2
3. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ข้อ 3ลงวันที่ 23/09/2010 02:16:43
จำนวนผู้ชม 1193
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54354 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน