SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับช่างเครื่องยนต์ - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เปิดรับช่างเครื่องยนต์ - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับช่างเครื่องยนต์ - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับช่างเครื่องยนต์ - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์

- เพศชาย

- อายุ 33 - 40 ปี

- วุฒิ ปวส. ทางช่างยนต์

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.rihes.cmu.ac.th โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครทั้งในส่วนของประวัติส่วนตัว และในส่วนของผู้ค้ำประกัน พร้อมแนบหลักฐานในการสมัครงาน และยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 3 (อาคาร 1 ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ นางสาวภัทรนิษฐ์ วิโรจน์กิจ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตู้ ปณ.80 ปท. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 โทร. 0-5394-5055-8 ต่อ 308 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2553 โดยถือเอาตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และ Transcript จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย ขนาด 1x1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. เอกสารรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6. หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส หลักฐานการเกณฑ์ทหาร ฯลฯลงวันที่ 23/09/2010 02:08:39
จำนวนผู้ชม 1173
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ