SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับพนักงานบริการ - บริษัท ขนส่ง จำกัด

เปิดรับพนักงานบริการ - บริษัท ขนส่ง จำกัด | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับพนักงานบริการ - บริษัท ขนส่ง จำกัด, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับพนักงานบริการ - บริษัท ขนส่ง จำกัด

บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานบริการจำนวนหลายอัตรา

- เพศชาย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร

- วุฒิ ปวช. ทางสาขายานยนต์ เครื่องกล อุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์

- มีใบอนุญาตเป็นผู้บริการ

- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

- ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก จริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกิน 5 ปี

- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ มีบุคลิกภาพดี

ผู้สมัครจะต้องมาสมัครด้วยตนเอง โดยจะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง

2. ใบแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ทางสาขาช่างยนต์ เครื่องกล อุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (สำหรับผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป) ให้แนบสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองสภามหาวิทยาลัย พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-สกุล) หลักฐานใบ สด.8 หรือ สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท (โดยค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 ช่วงเช้าระหว่างเวลา 09.00-11.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00-15.30 น. ในวันและเวลาราชการ ที่ งานจัดหาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดหาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2936-2852-66 ต่อ 818 หรือ www.transport.co.thลงวันที่ 23/09/2010 02:05:59
จำนวนผู้ชม 1114
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ