SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษ - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน

รับครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษ - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษ - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษ - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการประเภททั่วไป ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
การกำหดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ ประกาศ ณ วันที่5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน ที่ 122/2550 สั่ง ณ วันที่6 กุมภาพันธ์ 2550 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) การจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา
วิชาเอกที่รับสมัคร
ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด หรือกิจกรรมบำบัด) ที่
มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชา จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,530 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทัง้ นีไ้ ม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ.2554

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็ นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็ นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทความผิดลหุโทษ ไม่เป็ นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.7 ไม่เป็ นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐทัง้ นี ้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วน
ราชการท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านีขึ้น้ ไปทางการศึกษา หรือทางอื่นที่
ก.ค.ศ.กำหนด ให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ขอและยื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน ตัง้ แต่วันที่ 8 กันยายน 2553 ถึง วันที่
15 กันยายน2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม จำนวน 100 บาท ทัง้ นี ้เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่จ่ายคืนให้
เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทัง้ นีจ้ ะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

4.หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 *1 นิว้ จำนวน 3 รูป
4.2 สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือ
หนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุ “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ”
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ใน
หลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
4.5 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับทัง้ นีใ้ นสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้
ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
4.6 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดง
ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
4.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบ
วิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 จำนวน 1 ฉบับ

5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็ นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทัง้ ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ
ของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้ง นีเ้ป็นโมฆะสำหรับผู้นัน้ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดน่าน จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และสถานที่ในการประเมิน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดน่านในวันที่ 16 กันยายน 2553 และกำหนดประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สรรถ
นะในวันที่ 17 กันยายน 2553

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 16/09/2010 12:37:50
จำนวนผู้ชม 1660
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ