ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับ ครูผู้สอน - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท

เปิดรับ ครูผู้สอน - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ ครูผู้สอน - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ ครูผู้สอน - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท

ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการประเภททั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ
งาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626 / 2551
เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน พนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
แผนการจัดการเรียนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
(2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,530 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2555

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปทางการศึกษา
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547
- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft word, Excel ,Power point และ Internet เป็นต้น

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท
ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2553
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิด
รับสมัคร) ขนาด1.5 x 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือ ระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ”
จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
วันสุดท้าย
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุล
ในหลักฐานไม่ตรงกัน ) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 จำนวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
(7) หนังสือรับรองการผ่านงาน ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
สอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 20 กันยายน 2553
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 27 กันยายน 2553 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดชัยนาท รายละเอียดดังนี้

09.00 – 12.00 น. (1) ความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน สอบข้อเขียน เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
- ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาหรือวิชาชีพครู
- ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามวิชาเอก
- ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
(2) ความสามารถในการปฏิบัติงาน 100 คะแนน สอบสัมภาษณ์
และความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
ความเหมาะสมของบุคคล

6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและ
เลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้
คะแนนรวมทั้งสองสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

7. การจัดลำดับที่
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะรวมทั้งสอง
สมรรถนะจากมากไปหาน้อย ในกรณีผู้ได้รับเลือกสรรได้คะแนนเท่ากัน ให้จัดลำดับที่ดังนี้
8.1 ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะข้อ 2 สูงกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
8.2 หากคะแนนสมรรถนะข้อ 2 เท่ากัน ให้ผู้มีคะแนนตามสมรรถนะข้อที่ 1 สูงกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
8.3 หากคะแนนสมรรถนะข้อ 1 เท่ากัน ให้ผู้มีลำดับที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ในวันที่ 28 กันยายน 2553 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นสุดไป ภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องมารายงานตัวพร้อมทั้งทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติหน้าที่
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท หากไม่มารายงานตัว
ตามกำหนดถือว่าสละสิทธ์ิ

ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท

9 – 16 กันยายน 2553 รับสมัคร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท งานบุคลากร/คณะกรรมการรับสมัคร
20 กันยายน 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท งานบุคลากร/งานประชาสัมพันธ์
27 กันยายน 2553 ประเมินสมรรถนะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท ประธานและคณะกรรมการประเมิน
28 กันยายน 2553 ประกาศผลผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท งานบุคลากร/งานประชาสัมพันธ์
1 ตุลาคม 2553 ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท งานบุคลากรลงวันที่ 16/09/2010 12:37:08
จำนวนผู้ชม 1392
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54734 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน