SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับพยาบาลวิชาชีพ - โรงพยาบาลวัดไร่ขิง

เปิดรับพยาบาลวิชาชีพ - โรงพยาบาลวัดไร่ขิง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับพยาบาลวิชาชีพ - โรงพยาบาลวัดไร่ขิง, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับพยาบาลวิชาชีพ - โรงพยาบาลวัดไร่ขิง

 ด้วย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานราชการ
ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) จำนวน ๑ อัตรา ตามเอกสารหมายเลข ๑

๒. คุณสมบัติทัว่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑)มีสัญชาติไทย
(๒)มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี
(๓)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔)ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือ จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖)ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๗)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓(พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติอื่น ๆ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง ดังนี้
๑) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางพยาบาลศาสตร์
๒) มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร และยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรได้
ที่ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)ในวันที่ ๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ ในเวลา
ราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมคั ร
๑)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
๒)สำเนาหลักฐานการศึกษา จนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิ ดรับสมัคร
ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานที่ศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และ
วันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิ ดรับสมัครมายื่นแทนได้
๓)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑
ฉบับ
๔)สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง
สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้ องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสำหรับตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่
มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
ที่ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ หรือ www metta.go.th

๕. กำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
คณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรจะประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะเข้ารับ
การเลือกสรร ในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์

๗. เกณฑ์การตัดสิน
๗.๑ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินแต่ละ
สมรรถนะไม่ต่ำว่าร้อยละ ๖๐
๗.๒การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีโดยเรียงลำดับผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูง
ลงมาตามลำดับ ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน
เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า
๗.๓การจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามลำดับคะแนนสอบที่ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรร
อย่างเดียวกันนี้อีก และมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก

๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาตามที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กำหนด

๑๐.ค่าธรรมเนียมสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาทลงวันที่ 16/09/2010 12:33:35
จำนวนผู้ชม 1457
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ