SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับ ครูผู้สอน - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม

เปิดรับ ครูผู้สอน - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ ครูผู้สอน - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ ครูผู้สอน - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม

ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๖๒๖ / ๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน พนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
แผนการจัดการเรียนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
(๒) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
(๓) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๔) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาท
สิทธิและโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕๕

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้น
แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปทางการศึกษา
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft word,Excel, Power point และ Internetเป็นต้น

๓.การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
นครพนม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ (เว้นวันหยุดราชการ)
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมในสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันเปิดรับสมัคร) ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือ ระเบียนการแสดงผลการเรียนหรือ
หนังสือรับรองสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอ
การอนุมัติ” จำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-
ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบอันนี้ ผลทำให้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๕๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม

๕. สมัครหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม รายละเอียดดังนี้

๒๕ กันยายน ๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน
(๑) สอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาหรือวิชาชีพครู
- ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามวิชาเอก
- ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ

๒๖ กันยายน ๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ๑๐๐ คะแนน สอบสัมภาษณ์
(๒)สอบความสามารถในการปฏิบัติงานและความคิด
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบความเหมาะสม
ของบุคคล

๖. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและ
เลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และ
ได้คะแนนรวมทั้งสองสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๗. การจัดลำดับที่
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ
รวมทั้งสองสมรรถนะจากมากไปหาน้อย ในกรณีผู้ได้รับเลือกสรรได้คะแนนเท่ากัน ให้จัดลำดับที่ดังนี้
๗.๑ ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะข้อ ๑ สูงกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๗.๒ หากคะแนนสมรรถนะข้อ ๑ เท่ากัน ให้ผู้มีคะแนนสมรรถนะข้อที่ ๒ สูงกว่าอยู่ในลำดับ
ที่สูงกว่า
๗.๓ หากคะแนนสมรรถนะข้อ ๒ เท่ากัน ให้ผู้มีลำดับที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนอยู่ใน
ลำดับที่สูงกว่า

๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๔๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไป ภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องมารายงานตัวพร้อมทั้งทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติหน้าที่
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม หากไม่มา
รายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธ์ลงวันที่ 16/09/2010 12:29:18
จำนวนผู้ชม 1557
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ