SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับ เจ้าหน้าที่ - กรมวิชาการเกษตร

เปิดรับ เจ้าหน้าที่ - กรมวิชาการเกษตร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ เจ้าหน้าที่ - กรมวิชาการเกษตร, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ เจ้าหน้าที่ - กรมวิชาการเกษตร

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5./คพร./18
ลงวันที่ 31มกราคม 2551 เรื่องแนวทางการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 –
2555 หนังสือกรมวิชาการเกษตร ที่ กษ 0902/1148 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2551 เรื่องการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตรโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน จำนวน 4 สายงาน
1.1 กลุ่มงานบริการ
(1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต 3) จำนวน 1 อัตรา
(2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 3) จำนวน 1 อัตรา
1.2 กลุ่มงานเทคนิค
(1) ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (เขต 3) จำนวน 1 อัตรา
1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน(เขต 3) จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน และอัตราว่าง
(ตามเอกสารแนบท้าย)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานราชการ
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปีทำสัญญาจ้างปีต่อปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ หรือภายใน
ระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดแต่ละโครงการ

2. คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตาม
หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความใน
ข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
ในการรับสมัครเลือกสรรครั้งนี้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและมีวุฒิที่กำหนดตามเอกสารแนบท้าย

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเองโดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553 ในวันและ
เวลาราชการ
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย
(2) สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือสำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาปริญญาบัตร และ/หรือ สำเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน
อย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก่อนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) หรือได้รับ
การยกเว้น จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ (ข้อ 2-5) ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตำแหน่งละ 200 บาท
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
กรมวิชาการเกษตรจะไม่คืนค่าสมัครในการสมัครสอบด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมิน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตรจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบให้ทราบ
ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น และที่
http://www.oard3.org/

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการ
ประเมินครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 ต่อไป

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ได้สอบ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 ในข้อ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและ
หากคะแนนในการประเมินครั้งที่ 2 ในข้อ 1 เท่ากันให้ถือว่าผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับ
ที่สูงกว่า


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 16/09/2010 12:27:46
จำนวนผู้ชม 1337
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ