ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลฟากท่า รับพนักงานขับรถ , นักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลฟากท่า รับพนักงานขับรถ , นักกายภาพบำบัด | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลฟากท่า รับพนักงานขับรถ , นักกายภาพบำบัด, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลฟากท่า รับพนักงานขับรถ , นักกายภาพบำบัด

ด้วยโรงพยาบาลฟากท่า จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนั้นจึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า ดังนี้

1. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่จะแต่งตั้ง

สถานที่ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง จำนวนอัตรา อัตราเงินเดือน

โรงพยาบาลฟากท่า 1.นักกายภาพบำบัด 1 10,030 บาท

2.พนักงานขับรถยนต์ 1 5,600 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 ดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางกาเมือง


(6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลจนไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประสมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามกฏหมาย


(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

(12) ไม่เป็นผู้เคยต้องถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก เพราะกระทำผิดตามระเบียบ กรทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่นๆ

(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

2.2.คุณสมบัติเพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา

วิชาวิทยาศาตร์การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด

(2) ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด

(3) อายุไม่เกิน 35 ปี

(4) ไม่จำกัดเพศ

(5) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

(6) มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

(7) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,030.- บาท

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

(1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

(2) อายุไม่เกิน 35 ปี

(3) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

(4)มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

(4) มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

(5) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 5,600.- บาท

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอคัดเลือก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลฟากท่าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5548-9339 – 40 ต่อ 115

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก

4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3x4 เซนติเมตรหรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4.2 สำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

4.3 สำเนาใบรายงานผลการศึกษาหรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.6 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่มีโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

4.7 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 ฉบับ


4.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หลักฐานการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

5. ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก

- ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

6. กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ

- จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ 20 กันยายน 2553 โดยประกาศตามลำดับเลขที่สมัครคัดเลือก

7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

7.1 ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดย สอบข้อเขียน

7.2 ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาระตำแหน่ง โดยสอบปฏิบัติ

7.3 ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์

การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจะประเมินผู้สมัครสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ของผู้สมัครสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และบุคลิกภาพอย่างอื่น

8. การกำหนดการสอบคัดเลือก

- กำหนดทำการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ในวันที่ 21 กันยายน 2553

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในวันที่ 22 กันยายน 2553

- กำหนดทำการสอบคัดเลือก ความสามารถเฉพาระตำแหน่ง โดยสอบปฏิบัติ

ในวันที่ 27 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553


9. เกณฑ์การตัดสิน

- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 60

10. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

- การประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกได้จะประกาศรายชื่อตามลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงพยาบาลฟากท่า

สำหรับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต้ถ้ามีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

11. การบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้ที่คัดเลือกได้ให้ไปรายงานตัวภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลฟากท่า ถ้าไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิในการขึ้นบัญชีครั้งนี้ และจะเรียกลำดับต่อไปมารายงานตัวต่อไปลงวันที่ 10/09/2010 11:07:28
จำนวนผู้ชม 1188
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54238 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128434 คน