ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


BOI รับ พนักงานสนับสนุนการลงทุน

BOI รับ พนักงานสนับสนุนการลงทุน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : BOI รับ พนักงานสนับสนุนการลงทุน, ข้อมูลเกี่ยวกับ BOI รับ พนักงานสนับสนุนการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. พนักงานสนับสนุนการลงทุน กลุ่มงานบริการ หน่วยที่ 1

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการขาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

- มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการ มีความเพียรพยายามในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

- มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

2. พนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป หน่วยที่ 2

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาดังนี้ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 2. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 5. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 6. สาขาวิชาการโฆษณา 7.สาขาวิชาวารสารสนเทศ 8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 10. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 11. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 12. สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 13. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

- มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

- มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการ

- มีความเพียรพยายามในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานได้

- มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 555 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

- ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 17 กันยายน 2553

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรจากผู้มีอำนาจอนุมัติมายื่นแทนก็ได้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 10/09/2010 11:06:44
จำนวนผู้ชม 1436
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55149 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน