SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รับพนักงาน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รับพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รับพนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รับพนักงาน

ด้วย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลงร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการอบรมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งเสริมและการพัฒนา และเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ

สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น เจ้าหน้าที่ของสถาบัน โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 12 แห่งระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ.2552 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันในตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่และตำแหน่งว่างรวม 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. วิธีการรับสมัคร
สถาบันจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน โดยใช้วิธีการสอบแข่งขันเป็นการทั่วไป ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซด์ www.itd.or.th และมาสมัครด้วยตน หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
2.3 มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะกับวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ของสถาบัน
2.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่น หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (กรณีได้รับการบรรจุ)
2.5 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 (3) (4) หรือ (5) ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ


3. เอกสารประกอบการรับสมัคร
3.1 ใบสมัคร 1 ชุด (ตามแบบที่สถาบันฯ กำหนด)
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3.4 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.5 หลักฐานสำคัญทางการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3.6 หลักฐานการทำงานและผลงาน (ถ้ามี) 1 ชุด

4. สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ ส่วนงานบริหาร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท เขตปุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2216 1894 - 7 ต่อ 105 โทรสาร 0 2216 1898 – 9 ในวันและเวลาราชการ

5. ระยะเวลา และกำหนดการในการรับสมัคร
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2553 รับสมัครสอบคัดเลือก
วันที่ 5 ตุลาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
วันที่ 8 ตุลาคม 2553 สอบข้อเขียน
วันที่ 12 ตุลาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 14 ตุลาคม 2553 สอบสัมภาษณ์
วันที่ 15 ตุลาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่ 18 ตุลาคม 2553 ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เริ่มปฏิบัติงาน

6. วิธีการคัดเลือก
สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันเห็นสมควรเท่านั้น เพื่อทำการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตามวันเวลาดังกล่าว และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด


เอกสารแนบท้ายประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
…………………………………..
1. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนงานสารสนเทศและเผยแพร่วิชาการ จำนวน 1 อัตรา
1.1 เลขที่ตำแหน่ง 304
1.2 อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 30,050 บาท (หากมีประสบการณ์อาจได้รับการพิจารณาเงินเดือนมากกว่านี้)
1.3 อัตราเงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่งประเภทบริหาร 8,000 บาทต่อเดือน
1.4 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.4.1 อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
1.4.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านการบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4.3 มีประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
1.4.4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด การอ่าน การเขียน ได้ในระดับดี
1.4.5 มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
1.4.6 มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
1.5 หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
1.5.1 บริหาร ควบคุม ดูแล รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของส่วนงาน
1.5.2 อำนวยการ ให้เกิดการดำเนินงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ของส่วนงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสถาบัน
1.5.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
2.1 เลขที่ตำแหน่ง 405 สังกัดส่วนงานวิจัย
2.2 อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 19,660 บาท (หากมีประสบการณ์และหรือมีวุฒิปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาเงินเดือนมากกว่านี้)
2.3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.3.1 อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
2.3.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ทาง เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การเงินการคลัง) กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากได้รับปริญญาเอกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.3.3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด การอ่าน การเขียน ได้ดีมาก
2.3.4 มีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเคยปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
2.3.5 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือเอกสารทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.3.6 มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
2.3.7 มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
2.4. หน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงาน
2.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน และดำเนินการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิจัย
2.4.2. ค้นคว้าวิจัยเพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2.4.3 ดำเนินการขอรับงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการวิจัยเรื่องต่าง ๆ
2.4.4 เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อขอสนับสนุนทางด้านการเงินจากสถาบันฯ และหน่วยงานภายนอก
2.4.5 เขียนบทความวิชาการ แปลบทความวิชาการ และบรรยายในการฝึกอบรม
2.4.6 ประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
2.4.7 ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยกับผู้เกี่ยวข้อง
2.4.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
3.1 เลขที่ตำแหน่ง 1201
3.2 อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 11,890 บาท (หากมีประสบการณ์และหรือมีวุฒิปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาเงินเดือนมากกว่านี้)
3.3 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 389 บาท (กรณีได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ)
3.4 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.4.1 อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
3.4.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.4.3 มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและหรือบัญชีในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.4.4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด การอ่าน การเขียน ได้ในระดับดี
3.4.5 มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3.4.6 มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
3.5 หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
3.5.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทางบัญชี ทั้งระบบ วางระบบงาน ทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดเก็บรักษาหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ตรวจสอบใบสำคัญ คัดแยกประเภทใบสำคัญ
3.5.2 การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามใบสำคัญ พัฒนาตรวจสอบ/รายงานตลอดจนความถูกต้องของการจัดทำและลงบัญชีประเภทต่างๆ
3.5.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
4.1 เลขที่ตำแหน่ง 1401
4.2 อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 11,890 บาท (หากมีประสบการณ์และหรือมีวุฒิปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาเงินเดือนมากกว่านี้)
4.3 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 389 บาท (กรณีได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ)
4.4 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
4.4.1 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
4.4.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิติศาสตร์ บัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.4.3 มีประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี (หากมีประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4.4.4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด การอ่าน การเขียน ได้ในระดับดี
4.4.5 มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4.4.6 มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
4.5 หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
4.5.1 จัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล งานด้านพัสดุ
4.5.2 ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทำทะเบียนและบัญชีพัสดุ
4.5.3 จัดทำและตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง และติดตามควบคุมสัญญาที่เกี่ยวข้อง
4.5.4 วิเคราะห์รายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่าของพัสดุ
4.5.5 ดูแล และบำรุงรักษาพัสดุให้สามารถใช้งานได้สะดวก
4.5.6 จัดทำความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์
4.5.7 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานพัสดุ
4.5.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
5.1 เลขที่ตำแหน่ง 1302
5.2 อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 11,890 บาท (หากมีประสบการณ์และหรือมีวุฒิปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาเงินเดือนมากกว่านี้)
5.3 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 389 บาท (กรณีได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ)
5.4 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
5.4.1 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
5.4.2วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านการบริหาร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.4.3 มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.4.4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด การอ่าน การเขียน ได้เหมาะสมกับตำแหน่ง
5.4.5 มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5.4.6 มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
5.5 หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
5.5.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน พัสดุและครุภัณฑ์ของสถาบัน
5.5.2 ดูแลและจัดการงานด้านธุรการ และการจัดระบบงานสารบรรณ
5.5.3 ดูและและบริหารจัดการงานอาคารสำนักงานและยานพาหนะ
5.5.4 ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ให้เกิดความสะดวก และคล่องตัว
5.5.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
6.1 เลขที่ตำแหน่ง 502
6.2 อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 11,890 บาท (หากมีประสบการณ์และหรือมีวุฒิปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาเงินเดือนมากกว่านี้)
6.3 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 389 บาท (กรณีได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ)
6.4 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
6.4.1 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
6.4.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์
6.4.3 มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งที่รับสมัครมาไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิปริญญาตรี หรือ ไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิปริญญาโท
6.4.4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด การอ่าน การเขียน ได้เหมาะสมกับตำแหน่ง
6.4.5 มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6.4.6 มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
6.5 หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
6.5.1 ด้านบริการสารสนเทศ การบริการยืม – คืน ตอบคำถาม ช่วยค้นคว้า และบริการข้อมูล/สารสนเทศทุกรูปแบบ
6.5.2 ด้านพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการ ตลอดจนจัดทำเครื่องมือช่วยค้นข้อมูล/สารสนเทศประเภทอื่นๆ
6.5.3 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา การจัดหา ผลิต และให้บริการโสตทัศนวัสดุ/โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อเป็นสื่อสำหรับการเรียนการสอน การประชุม สัมมนาและกิจกรรมอื่นๆ
6.5.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหา ควบคุม ดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสถาบันฯ ตลอดจนจัดทำแผนงาน ให้คำปรึกษาและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาด้านเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร
6.5.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายลงวันที่ 10/09/2010 11:02:36
จำนวนผู้ชม 1339
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ