SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับอาจารย์มหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รับอาจารย์มหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับอาจารย์มหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับอาจารย์มหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือกรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จะต้องมีประสบ การณ์การสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี

- วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ขอยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2553 ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.

- สมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.rmutsv.ac.th กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน

รูปถ่าย จำนวน 3 รูป พร้อมเอกสารในการสมัครสอบ และเอกสารชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น จ่าหน้าถึง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลศรีวิชัย ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2553

2. อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหาร ธุรกิจ อัตราค่าตอบแทน 19,730 บาท

- วุฒิปริญญาเอก บริหารธุรกิจ ทุกสาขา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2553 ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.

- สมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.rmutsv.ac.th กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน รูปถ่าย จำนวน 3 รูป พร้อมเอกสารในการสมัครสอบ และเอกสารชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท ส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น จ่าหน้าถึง ผู้อำนวยการ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2553

ชำระเงินค่าสมัครสอบ 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 901-6-06083-9 (ส่งโทรสารสำเนาใบนำฝาก หรือใบชำระเงินค่าสมัครสอบ 300 บาท พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล มาที่เบอร์ 0-7431-7127 ทันทีภายในวันที่ได้ชำระเงิน)

- ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน

- ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

- สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 17 กันยายน 2553 จำนวน 1 ฉบับสำเนาใบรายงานการผลการศึกษา (Tran-script) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 17 กันยายน 2553 จำนวน 1 ฉบับ

รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนและถ่ายครั้งเดียว จำนวน 3 รูป สำเนาทะเบียน บ้าน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

- ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

- ให้แนบหลักฐานใบรับรองหรือใบผ่านงาน (ถ้ามี)

- หลักฐานทางวิชาการ เช่น งานวิจัย บทความทางวิชาการ (ถ้ามี)

- หลักฐานแสดงระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)ลงวันที่ 06/09/2010 06:21:33
จำนวนผู้ชม 1363
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ