ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมแพทย์ทหารอากาศ รับ บรรณารักษ์

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับ บรรณารักษ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมแพทย์ทหารอากาศ รับ บรรณารักษ์, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับ บรรณารักษ์

ด้วย กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ คน มีรายละเอียดดังนี้.-

๑. ตำแหน่ง
- บรรณารักษ์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

๒. คุณวุฒิของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ , สารสนเทศศาสตร์

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
๓.๒ กรณีเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
๓.๓ มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย
๓.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๓.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๓.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๓.๗ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๓.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๓.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๓.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๓.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๓.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๓.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัย
๓.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
๓.๑๖ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๔.๒ ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน
พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดาของผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดา
ถึงแก่กรรมต้องนำสำเนามรณบัตรของบิดาหรือมารดาหรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่น
แสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาไปแสดงด้วย) พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๔ กรณีเป็นชายให้นำสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘)
หรือทะเบียนกองประจำการ (สด.๓) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
กองประจำการ (สด.๔๓) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๕ ผู้สมัครที่เป็นหญิงหากทำการสมรสแล้วให้ถ่ายสำเนาใบสำคัญการสมรส
ไปแสดงด้วย จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๕๗๑ ในเวลาราชการทุกวัน
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓

๖. กำหนดวันสอบ ฯ, วิชาที่สอบ ฯ, สถานที่สอบ ฯ และประกาศผลการสอบ ฯ
๖.๑ สอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
๖.๒ วิชาที่สอบ ฯ , สถานที่สอบ ฯ และการประกาศผลการสอบ ฯ
จะแจ้งให้ทราบภายหลังลงวันที่ 28/08/2010 13:24:45
จำนวนผู้ชม 1769
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54645 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน