ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 - โรงพยาบาลชลประทาน มศว

รับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 - โรงพยาบาลชลประทาน มศว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 - โรงพยาบาลชลประทาน มศว, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 - โรงพยาบาลชลประทาน มศว

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและสังกัด ที่รับสมัคร จำนวน 18 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักสถิติ จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง(1)7-2355
สังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 10 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง(1)7-1977,(1)7-2035,
(1)7-1973,(1)7-1945,(1)7-2031,(1)7-2033,(1)7-1971,(1)7-2025,(1)7-1974,(1)7-1975
สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง(1)7-2348,(1)7-3355
สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง(1)7-3352
สังกัดสาขาวิชาเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (1)7-3362
สังกัดงานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (1)7-3354
สังกัดงานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งนายช่างอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง(1)7-3356
สังกัดกลุ่มการพยาบาล (งานบริการเครื่องมือแพทย์)โรงพยาบาลชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา
เลขประจำตำแหน่ง (1)7-3357 สังกัดหน่วยงานทันตกรรมโรงพยาบาลชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. อัตราค่าจ้าง
ตำแหน่งที่ 1 อัตราค่าจ้าง 13,090 บาท
ตำแหน่งที่ 2 - 4 อัตราค่าจ้าง 10,788 บาท และค่าตอบแทนอื่นๆ
ตำแหน่งที่ 5 - 6 อัตราค่าจ้าง 10,788 บาท
ตำแหน่งที่ 7 - 8 อัตราค่าจ้าง 9,843 บาท

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 ตามข้อ 7 ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
บริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2. เป็นบุคคลล้มละลาย
3. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
5. เป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากำหนด
6. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว
7. เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย
9. เป็นผู้มีสุขภาพจิตว่าเป็นโรคทางจิตและมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็นการขัดขวาง ต่อ
การปฏิบัติงาน หรือการบริหารขององค์กร
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักสถิติ (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาสถิติ ชีวสถิติ
ทางการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีพื้นฐานความรู้ด้านคำศัพท์ทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างดี และมีความคิดสร้างสรรค์ค์ในการ
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
7. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือมีผลงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งพยาบาล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาล หรือสาขาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิคและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งนักกายภาพสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางกายภาพ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน
เวชนิทัศน์ ,โสตทัศน์ศึกษา,คอมพิวเตอร์การศึกษาและปริญญาตรีด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้
ไม่ ต่ำกว่านี้ทางด้านเวชระเบียน เวชสถิติ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือคณิตศาสตร์(ที่มี
การศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต)
ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งนายช่างอุปกรณ์การแพทย์สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างอิเล็กทรอนิคส์
ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข) ได้รับ
ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
ทางอื่นที่ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4.ข้อกำหนดภาระงาน(Term of Reference)
ตำแหน่งนักสถิติ
1. ให้คำปรึกษาในโครงการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. ประสานงานกับผู้วิจัยในการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ให้คำปรึกษาทางสถิติกับผู้วิจัย
4. วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติจัดทำรายงานสถิติตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการและวิจัย
5. อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญาชามอบหมาย
ตำแหน่งพยาบาล
1. ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และเป้าหมาย
2. ให้การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล
3. วางแผนการพยาบาลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. จัดเตรียม และรับผิดชอบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีพอเพียงและพร้อมที่จะใช้ทันที
5. ให้การพยาบาลตามเทคนิคที่ถูกต้อง และประเมินผลการพยาบาลของตนเอง
6. ให้ความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลกับทีมสุขภาพ
7. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่อื่นในทีมสุขภาพ ทั้งในและนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ร่วมปรับปรุงระบบงานบริการพยาบาลของหน่วยงาน
9. ร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของกลุ่มการพยาบาล
10. จัดอาคาร สถานที่ ให้เป็นระบบ ระเบียบ สะดวก และปลอดภัยแก่การปฏิบัติงาน
11. สรุป และรวบรวมสถิติ ระเบียบ รายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12. กรณีเป็นหัวหน้าทีมทางการพยาบาล ต้องจัดหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบให้อยู่ในความเรียบร้อย
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
1. ให้บริการผู้ป่วยในด้านต่างๆได้แก่
1.1 ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆแก่ผู้ป่วย เช่น เรื่องงานบริการของโรงพยาบาล การนัด
หมายผู้ป่วยเพื่อมา ตรวจ และฟังผลการตรวจในด้านรังสีวินิจฉัย
1.2 ทำการตรวจผู้ป่วยด้านรังสีวินิจฉัยเกี่ยวกับวิชาเทคนิค ได้แก่
1.2.1 จัดเตรียมผู้ป่วยถ่าย และบันทึกภาพส่วนอื่นๆ ของร่างกายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ธรรมดา
1.2.2 จัดเตรียมผู้ป่วยถ่าย และบันทึกภาพเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ Mammogram
1.2.3 จัดเตรียมผู้ป่วยถ่าย และบันทึกภาพต่างๆ ของร่างกายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์พิเศษ (CT)
1.2.4 ช่วยเตรียมผู้ป่วยสำหรับการตรวจด้วยเทคนิคพิเศษ (Fluoroscope การตรวจด้วยสาร
ทึบรังสีต่างๆ และการตรวจอัลตราซาวด์) ทำการถ่าย และบันทึกภาพ การตรวจด้วยวิธี
พิเศษนั้นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชารังสีเทคนิคโดยเข้าปฏิบัติงานในเวรเช้า บ่าย ดึก ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
2. งานวิชาเทคนิคอื่นๆ ได้แก่
2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องอิเลคทรอนิค ทางด้วยรังสีวินิจฉัย
2.2 ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางรังสีวินิจฉัยให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
สม่ำเสมอ และซ่อมแซม ถ้าเครื่องมือชำรุด หรือมีปัญหา ที่สามารถทำได้ดี
2.3 ให้คำแนะนำ วิธีป้องกันอันตรายจากรังสี และการปฏิบัติตัวแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน และสถิติผลงานทางด้านรังสี
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
1. ทำหน้าที่บำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคกระดูก โรคข้อ โรคทางข้อ โรคทางระบบ
ประสาทและความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยการใช้เครื่องมือและวิธีการทาง
กายภาพบำบัด เช่นการใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การดัด การดึง การนวด การ
บริหารร่างกาย
2. ให้คำแนะนำแก่ญาติ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเพื่อฟื้นฟูสภาพของส่วนของร่างกาย ที่เสื่อมสภาพหรือ
พิการให้กลับมาดี ทั้งรูปร่างและหน้าที่ ตลอดจนใช้เครื่องช่วยพิการ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ เช่น ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวิดิทัศน์, เขียนภาพ,สร้างภาพ
กราฟฟิค ,ผลิตหุ่นจำลองและจัดนิทรรศการการแพทย์เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาทั่วไป เช่น ติดตั้งและและควบคุมระบบเครื่องเสียง ถ่ายภาพนิ่ง
ภาพวีดิทัศน์ และกิจกรรมทั่วไป
3. จัดทำเว็บไซด์, Powerpoint , และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน
4. จัดเก็บรักษาวัสดุ – ครุภัณฑ์ ต่างๆทางด้านโสตทัศน์ศึกษา
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ
1. มีความรู้ความสามารถในงานในงานเวชสถิติอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
4. มีความสามารถในการศึกษา และจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
5. มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด
6. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
7. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการงานเวชระเบียนและงานเวชสถิติ
8. มีความรู้ความสามารถในการให้รหัสโรค และรหัสหัตถการ ตามมาตรฐานการใช้บัญชีจำแนกโรค
ระหว่างประเทศ ของ WHO (ICD 10 และ ICD 9 CM ) โดยมีความสามารถในการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเองได้เมื่อบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศมีการปรับปรุงหรือพัฒนา
9. มีความรู้พื้นฐานในด้านกายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา สรีระวิทยา และคำศัพท์ทางการแพทย์
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตำแหน่งนายช่างอุปกรณ์การแพทย์
1. ซ่อมเครื่องมือแพทย์ตามที่ได้รับแจ้ง
2. จัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ประเภทหมุนเวียนให้พร้อมใช้เมื่อได้รับการร้องขอ
3. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
4. ติดตั้งต่อเติมเครื่องมือแพทย์โดยหน่วยงานและควบคุมดูแล
5. ดูแล ควบคุม บริหารจัดการคลังวัสดุ เครื่องมือแพทย์และอะไหล่ให้เพียงพอและทันต่อความต้องการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข)
1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
2. มีการวางแผนงานอย่างมีระบบ
3. มุ่งผลสัมฤทธิ์
5. มีจิตใจใฝ่เรียนรู้
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
8. ยึดมั่นคุณธรรม
5. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้

6. เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงาน
และจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูล พนักงาน
ได้แก่ การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จดทะเบียนแล้ว

7. หลักฐานที่ใช้สมัคร
7.1 สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผล
จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
7.2 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา
7.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้มี)
7.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7.6 สำเนาทะเบียนบ้าน
7.7 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลหรือสมรส)
7.8 ใบผ่านงานแสดงประสบการณ์ (ถ้ามี)
7.9 ใบแจ้งสถานะทางการทหาร
7.10 ผลการทดสอบบุคลิกภาพ ที่รับรองโดยสถานพยาบาล
(กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถจัดหาสถานที่ทดสอบได้โรงพยาบาลจะดำเนินการทดสอบให้)

8. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 ถึงวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553
ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลชลประทาน อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2502-2308

9. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดการสอบและ
สถานที่สอบ ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 และตรวจสอบ รายละเอียดได้ที่ http://pcmc.swu.ac.thลงวันที่ 26/08/2010 12:33:44
จำนวนผู้ชม 1328
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54354 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน