ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 - โรงพยาบาลชลประทาน มศว

รับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 - โรงพยาบาลชลประทาน มศว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 - โรงพยาบาลชลประทาน มศว, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 - โรงพยาบาลชลประทาน มศว

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและสังกัด ที่รับสมัคร จำนวน 22 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งทันตแพทย์(วุฒิบัตร) จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง(2)7-
2940
สังกัดหน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 8 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง(2)7-3187, (2)7-3191
(2)7-3192,(2)7-3189,(2)7-3188,(2)7-3190,(2)7-3193,(2)7-2913
สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 2 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง(2)7-3036,(2)7-2887
สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง(2)7-3055
สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2939
สังกัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข) จำนวน 2 อัตรา
เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2944,(2)7-2945 สังกัดหน่วยงานทันตกรรม
โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา
เลขประจำตำแหน่ง (2)7-3083 สังกัดหน่วยงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ผู้ช่วยทันตแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2943 สังกัดหน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 9 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2946
สังกัดหน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 10 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2)7-3098,(2)7-3205,
(2)7-3203,(2)7-3088 สังกัดฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. อัตราค่าจ้าง
ตำแหน่งที่ 1 อัตราค่าจ้าง 17,970 บาท และค่าตอบแทนอื่นๆ
ตำแหน่งที่ 2-4 อัตราค่าจ้าง 10,788 บาท และค่าตอบแทนอื่นๆ
ตำแหน่งที่ 5 อัตราค่าจ้าง 10,788 บาท
ตำแหน่งที่ 6 -7 อัตราค่าจ้าง 9,843 บาท
ตำแหน่งที่ 8 - 9 อัตราค่าจ้าง 7,976 บาท
ตำแหน่งที่ 10 อัตราค่าจ้าง 7,297 บาท

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 ตามข้อ 7 ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
บริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2. เป็นบุคคลล้มละลาย
3. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
5. เป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากำหนด
6. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว
7. เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย
9. เป็นผู้มีสุขภาพจิตว่าเป็นโรคทางจิตและมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็นการขัดขวาง ต่อ
การปฏิบัติงาน หรือการบริหารขององค์กร
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งทันตแพทย์(วุฒิบัตร) ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง
ทันตแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากแพทยสภา
ตำแหน่งที่ 2-3 ตำแหน่งพยาบาล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาล หรือสาขาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิคและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข) ได้รับ
ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
ทางอื่นที่ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) สำเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม( ผู้ช่วยทันตแพทย์) ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
ตำแหน่งที่ 9 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทางพณิชยการ การบัญชี และเลขานุการ
ตำแหน่งที่ 10 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
และได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

4.ข้อกำหนดภาระงาน(Term of Reference)
ตำแหน่งทันตแพทย์
1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
2. มีการวางแผนงานอย่างมีระบบ
3. มุ่งผลสัมฤทธิ์
4. ปมีจิตใจใฝ่เรียนรู้
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. ยึดมั่นคุณธรรม
ตำแหน่งพยาบาล
1. ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และเป้าหมาย
2. ให้การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล
3. วางแผนการพยาบาลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. จัดเตรียม และรับผิดชอบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีพอเพียงและพร้อมที่จะใช้ทันที
5. ให้การพยาบาลตามเทคนิคที่ถูกต้อง และประเมินผลการพยาบาลของตนเอง
6. ให้ความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลกับทีมสุขภาพ
7. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่อื่นในทีมสุขภาพ ทั้งในและนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ร่วมปรับปรุงระบบงานบริการพยาบาลของหน่วยงาน
9. ร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของกลุ่มการพยาบาล
10. จัดอาคาร สถานที่ ให้เป็นระบบ ระเบียบ สะดวก และปลอดภัยแก่การปฏิบัติงาน
11. สรุป และรวบรวมสถิติ ระเบียบ รายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12. กรณีเป็นหัวหน้าทีมทางการพยาบาล ต้องจัดหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบให้อยู่ในความเรียบร้อย
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
1. ให้บริการผู้ป่วยในด้านต่างๆได้แก่
1.1 ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆแก่ผู้ป่วย เช่น เรื่องงานบริการของโรงพยาบาล การนัด
หมายผู้ป่วยเพื่อมา ตรวจ และฟังผลการตรวจในด้านรังสีวินิจฉัย
1.2 ทำการตรวจผู้ป่วยด้านรังสีวินิจฉัยเกี่ยวกับวิชาเทคนิค ได้แก่
1.2.1 จัดเตรียมผู้ป่วยถ่าย และบันทึกภาพส่วนอื่นๆ ของร่างกายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์
ธรรมดา
1.2.2 จัดเตรียมผู้ป่วยถ่าย และบันทึกภาพเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ Mammogram
1.2.3 จัดเตรียมผู้ป่วยถ่าย และบันทึกภาพต่างๆ ของร่างกายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์
พิเศษ (CT)
1.2.4 ช่วยเตรียมผู้ป่วยสำหรับการตรวจด้วยเทคนิคพิเศษ (Fluoroscope การ
ตรวจ ด้วยสาร ทึบรังสีต่างๆ และการตรวจอัลตราซาวด์) ทำการถ่าย และบันทึกภาพ
การตรวจด้วยวิธี พิเศษนั้นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชารังสีเทคนิคโดยเข้าปฏิบัติงานในเวรเช้า บ่าย ดึก ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
2. งานวิชาเทคนิคอื่นๆ ได้แก่
2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องอิเลคทรอนิค ทางด้วยรังสีวินิจฉัย
2.2 ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางรังสีวินิจฉัยให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
สม่ำเสมอ และซ่อมแซม ถ้าเครื่องมือชำรุด หรือมีปัญหา ที่สามารถทำได้ดี
2.3 ให้คำแนะนำ วิธีป้องกันอันตรายจากรังสี และการปฏิบัติตัวแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน และสถิติผลงานทางด้านรังสี
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
1. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งในด้าน Hardware และ software
ระบบปฏิบัติการอย่างดี
2. มีความสามารถในด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งในด้าน wired และ wireless
3. สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการที่เป็น Opensource ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ในการเขียนโปรแกรม shell script ในการจัดการข้อมูล
5. มีความเข้าใจในส่วนของ VOIP
6. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่าย switch,router เป็นอย่างดี
7. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับ server ที่เป็น UNIX และ windowsได้
8. หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. ศึกษาและแนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานใหม่ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
10. สามารถเผยแพร่วิทยากร / เทคนิคใหม่ ให้แก่สังคมได้
11. พัฒนาความรู้ของตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยี
12. ประสานงานด้านการใช้ระบบงานสารสนเทศมหาวิทยาลัย
13. ให้คำปรึกษาการใช้งานแก่ผู้ใช้ระบบ
14. สามารถปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข)
1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
2. มีการวางแผนงานอย่างมีระบบ
3. มุ่งผลสัมฤทธิ์
5. มีจิตใจใฝ่เรียนรู้
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
9. ยึดมั่นคุณธรรม
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(เจ้าพนักงานเภสัชกรรม)
1. ปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานระดับรอง ในงานบริการเภสัชกรรมทั้ง
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ได้แก่ การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการ การบรรจุยา
ล่วงหน้า การส่งมอบ และการให้คำแนะนำในการใช้ยา
2. ปฏิบัติงานเภสัชกรรมการปรุงยา การแบ่งบรรจุ การทำรหัสชี้บ่งผลิตภัณฑ์
3. ปฏิบัติงานดูแลคลังยาและเวชภัณฑ์ และงานธุรการทางเภสัชกรรม
4. ตอบปัญหา สื่อสาร ชี้แจง ในกรอบงานเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่รับผิดชอบแก่ผู้ป่วย
และญาติ
5. ปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยงานหรือสถานีอนามัยในเครือข่ายประกันสุขภาพ
6. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในงานเภสัชกรรมบริการ
7. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม( ผู้ช่วยทันตแพทย์)
1. ตรงต่อเวลา
2. มีจิตใจใฝ่เรียนรู้
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ยึดมั่นคุณธรรม
6. มีความละเอียดรอบคอบ
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
2. มีการวางแผนงานอย่างมีระบบ
3. มุ่งผลสัมฤทธิ์
5. มีจิตใจใฝ่เรียนรู้
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
10. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ยึดมั่นคุณธรรม
ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
1. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และข้อบังคับของกลุ่มการพยาบาลและโรงพยาบาล
3. ร่วมปรับปรุง พัฒนาระบบคุณภาพของกลุ่มการพยาบาล
4. ร่วมมือในกิจกรรมพิเศษของโรงพยาบาล
5. เสียสละ ปฏิบัติงานอย่างจิตอาสา
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้

6. เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงาน
และจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน ได้แก่
การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จดทะเบียนแล้ว

7. หลักฐานที่ใช้สมัคร
7.1 สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผล
จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
7.2 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา
7.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้มี)
7.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7.6 สำเนาทะเบียนบ้าน
7.7 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ- สกุลหรือสมรส )
7.8 ใบผ่านงานแสดงประสบการณ์ (ถ้ามี)
7.9 ใบแจ้งสถานะทางการทหาร
7.10 ผลการทดสอบบุคลิกภาพ ที่รับรองโดยสถานพยาบาล (ถ้ามี)
(กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถจัดหาสถานที่ทดสอบได้โรงพยาบาลจะดำเนินการทดสอบให้)

8. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 ถึงวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553
ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลชลประทาน อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2502-2308

9. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดการสอบและ
สถานที่สอบ ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 และตรวจสอบ รายละเอียดได้ที่ http://pcmc.swu.ac.thลงวันที่ 26/08/2010 12:33:21
จำนวนผู้ชม 1261
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 07 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54429 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน