SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับอาจารย์ - คณะสังคมศาสตร์ มศว

รับอาจารย์ - คณะสังคมศาสตร์ มศว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับอาจารย์ - คณะสังคมศาสตร์ มศว, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับอาจารย์ - คณะสังคมศาสตร์ มศว

ตามที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ปฏิบัติงานที่ภาควิชารัฐศาสตร์
เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อย
จึงขอขยายเวลารับสมัคร
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งอาจารย์
จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,176 - 47,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์
โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือปริญญาโท ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษา
ระดับปริญญาเอก ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์
และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี
2. มีผลงานประสบการณ์ทางวิชาการ
3. มีความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษในระดับดี
4. มีความคิดริเริ่มและความรักในการเรียนการสอน

เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงานและจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์
เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ การรักษาพยาบาล
การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย
ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒจดทะเบียนแล้ว

กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างการชดใช้ทุน
หรือมีความประสงค์ขอเพิ่มประสบการณ์
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
จึงประกาศผลการคัดเลือกและดำเนินการจ้างต่อไป

วันเวลาสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2553
ในวันและเวลาราชการ
ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
ชั้น 11 อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน
(ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์)
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5502
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และทาง internet)

สามารถดูแผนที่เดินทางมายังคณะสังคมศาสตร์ได้ที่เวบไซท์
http://www.pantown.com/group.php?display=content&id=8134&name=content35&area=

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล
(กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. ข้อมูลประวัติส่วนตัว
7. ผลงานทางวิชาการหรือหลักฐานแสดงประสบการณ์ทางวิชาการ
8. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน 5 หน้า หรือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
9. เอกสารแสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
วันที่ 24 กันยายน 2553
ณ บอร์ดประกาศในห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน ชั้น 11
(ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์)
หรือทางเว็บไซท์ http://social.pantown.com
(ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)ลงวันที่ 26/08/2010 12:24:17
จำนวนผู้ชม 1266
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ