ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี - กรมศิลปากร

รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี - กรมศิลปากร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี - กรมศิลปากร, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี - กรมศิลปากร

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปะประยุกต์)

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างหุ่นและปั้นลาย)

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านวิทยา ศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์)

- วุฒิ ปวส. สาขาวิจิตรศิลป์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปกรรมทั่วไป)

- วุฒิ ปวส. สาขาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

5. เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขา

วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

6. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.

7. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี

8. ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดเว็บไซต์ http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หัวข้อ ‘รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2553’

2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น

4. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2553 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 30 บาท

- ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และนำมา

ยื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)ลงวันที่ 26/08/2010 12:22:51
จำนวนผู้ชม 1157
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 กันยายน 2562

ผู้ใช้งาน 53455 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128372 คน