ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับ ผู้จัดการ/พนักงาน ฝ่ายผลิต - มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

รับ ผู้จัดการ/พนักงาน ฝ่ายผลิต - มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับ ผู้จัดการ/พนักงาน ฝ่ายผลิต - มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับ ผู้จัดการ/พนักงาน ฝ่ายผลิต - มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

 ด้วย กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๑. ผู้จัดการฝ่ายผลิต จำนวน ๑ อัตรา
๒.พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ
กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประจำโครงการน้ำดื่มกาซะลอง) จำนวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๙,๕๓๐.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
Ø สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. สาขาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา
Øมีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่เป็นอย่างดี
Ø มีความรู้ความเข้าใจใน กฎ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
Ø มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Ø สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตน้ำให้เพียงพอในการจำหน่าย และตรวจสอบคุณภาพให้ได้
มาตรฐานตามที่ องค์การอาหารและยา กำหนด
๒. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโครงการน้ำดื่มกาซะลอง) จำนวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๕,๐๐๐.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
Ø สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Ø เพศชาย
Ø สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดส่งน้ำ ผลิตน้ำ ให้เพียงพอกับการจำหน่าย สามารถเช็คสต๊อกน้ำได้
๒.๓. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละและอุทิศ
เวลาให้กับราชการ
๒.๔. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๓. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้
ชั้น ๑ อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
๑๐๒๒๐ ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ๐-๒๕๔๔-๘๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๕
และ www.pnru.ac.th ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ ใบสมัครเจ้าหน้าที่ กรอกข้อความสมบูรณ์ตามแบบที่กำหนด
๔.๒ ปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง
พร้อมสำเนาที่สถานศึกษาออกให้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้าย
ของวันรับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร (นำสำเนาใบแสดงผลการเรียน
ระดับปริญญาตรีพร้อมตัวจริงมาด้วย) ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อม
ใบสมัครให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและ
วันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัครมายื่นแทน
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหารฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๘ รูปถ่าย ๑ นิ้ว (หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
จำนวน ๑ รูป

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ณ กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้
ชั้น ๑ อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อได้ทาง www.pnru.ac.thลงวันที่ 26/08/2010 12:20:48
จำนวนผู้ชม 1117
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55157 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน