SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับ อาจารย์ - มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

รับ อาจารย์ - มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับ อาจารย์ - มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับ อาจารย์ - มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาศัยอำ นาจตามความในมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ , ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และโดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
จำนวน ๑๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
ปฏิบัติงาน สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
ตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง
กันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(๑๒) เป็นผู้ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
ผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๒ (ข) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๙) หรือ (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปี
แล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๑) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากงานหรือออกจากราชการไป
เกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขัน ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาทางการศึกษา จำนวน ๔ อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาหลักสูตร
และการสอน , วิจัยและประเมินผลการศึกษา , เทคโนโลยีทางการศึกษา และการบริหารการศึกษา

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ ทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การจัดการธุรกิจ จำนวน ๓ อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การจัดการธุรกิจ ทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสาธารณสุข ทุกสาขาวิชา และสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยต้องแนบสำเนาปริญญาบัตรทุกระดับการศึกษา

๓. อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
อัตราเงินเดือน ๑๙,๖๗๐ บาท
สวัสดิการ ค่าตำแหน่งทางวิชาการ ประกันสังคม และอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๔. การดำเนินการ
๔.๑ ใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หรือ ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์
http://www.cpru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๔.๒ การชำระค่าธรรมเนียม ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ชำระค่าธรรมเนียม
ในการสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท ได้เพียง ๒ กรณี คือ
(๑) ชำระเงินด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี)
(๒) โอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหฤทัย
ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สถาบันราชภัฏชัยภูมิ เงินสวัสดิการบุคลากร” เลขที่ “ ๓๔๒-๑-๐๓๔๖๖-๔ ”
โดยให้ถ่ายสำเนาสลิป หรือใบนำฝาก แนบมาพร้อมเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓
๔.๓ การสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ ส่งได้ ๒ กรณี คือ
(๑) กรณีส่งด้วยตนเอง ให้ส่งได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี)
(๒) กรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซองถึง “ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ ๑๖๗ หมู่ ๒ ถนน ชัยภูมิ – ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ ” ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ โดยถือวันประทับตราที่ส่งเป็นหลักฐานสำคัญ

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการสมัคร
(๑) สำเนาใบปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ ซึ่งสถานศึกษาออกให้
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าก่อนวันยื่นสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (เป็นรูปถ่ายที่ถ่ายในครั้งเดียวกันทั้งหมด) จำนวน ๒ รูป
(๖) เอกสารการผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๘) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(๙) ถ้าเป็นชายให้แนบหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาด้วย
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครรับการคัดเลือก แนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อสำเนาถูกต้องให้ครบทุกฉบับ หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานของผู้สมัครไม่ครบถ้วน หรือเป็นไปตาม
ประกาศนี้ มหาวิทยาลัยอาจถือว่าท่านขาดคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก และหากเป็นเอกสารเท็จอาจถูก
ดำเนินคดีทางอาญาด้วย

๖. เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
๖.๑ ผู้สมัครเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่ง
๖.๒ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิด
รับสมัครสอบ คือ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.๓ การสมัครคัดเลือกตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๖.๔ ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ
ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัคร
คัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ป้ายสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ทางเว็บไซต์ http://www.cpru.ac.th/


ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ๔๒๘ /๒๕๕๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓
ลงวันที่ 26/08/2010 12:20:02
จำนวนผู้ชม 1242
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51827 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127970 คน