SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลตำบลเกาะยาว รับวุฒิปวช.

เทศบาลตำบลเกาะยาว รับวุฒิปวช. | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลตำบลเกาะยาว รับวุฒิปวช., ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลเกาะยาว รับวุฒิปวช.

เทศบาลตำบลเกาะยาว รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน จ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลเกาะยาว 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกองสาธารณ สุขและสิ่งแวดล้อม

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอม

พิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

- มีความรู้ความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมา

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

- มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประสงค์ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว โทร. 0-7659-7324

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องอย่างละ 1 ชุดมายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

- วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ออกโดยแพทย์แผนปัจจุบันของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (ถ่ายรูปแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หนังสือรับรองการผ่านงาน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับลงวันที่ 23/08/2010 17:04:31
จำนวนผู้ชม 1573
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ