SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร, ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ด้วย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานวิทยาลัยราชสุดา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานจดคำบรรยาย) จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗โดยอนุโลม

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
๑. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ /ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบเท่า (อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ)
๒. เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)
๓. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
๔. มีความสามารถในการพิมพ์งานในคอมพิวเตอร์ระดับความเร็วมาตรฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ :
๑.เข้าฟังและจดคำบรรยาย พิมพ์คำบรรยายรายวิชาในชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน
๒.จัดทำเอกสารการบรรยายเป็นรูปเล่ม
๓.ประสานงานกับผู้สอนและนักศึกษา
๔.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสอบคัดเลือกฯ :
๑. สอบข้อเขียน
- ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป
- ด้านภาษาไทย
๒. สอบสัมภาษณ์

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงานตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร”ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๖วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ หรือ โทร.๐-๒๘๘๙-๕๓๑๕-๙ ต่อ ๒๔๑,๓๑๑ ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ และสามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ http://www.rs.mahidol.ac.th/ หรือกรอกใบสมัครลงฐานข้อมูล
ผู้สมัครงาน http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/Job/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาใบปริญญา ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือหนังสือรับรอง(ซึ่งผ่านการพิจารณา อนุมัติจากผู้มีอำนาจ ว่าเป็นผู้จบ
การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร แล้ว)
๔.๔ สำเนา Transcript พร้อมตัวจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบขับขี่รถยนต์ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส สำเนาใบกองเกินทหาร
เป็นต้น
๔.๖ หนังสือรับรองการผ่านงานหรือมีบุคคลรับรองการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คนขึ้นไป (ถ้ามี)

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบ บอร์ดประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓

ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 23/08/2010 16:58:07
จำนวนผู้ชม 1158
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ