ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิชาการเงินและบัญชี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิชาการเงินและบัญชี, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑๐ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไป นี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑๐ อัตรา
หน่วยงาน : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านพาณิชยศาสตร์ ด้านบัญชี หรือด้านการเงิน การธนาคาร
๒) มีความรู้ ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๓) มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
๔) สามารถทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานได้อย่างเต็มที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานระดับปริญญา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์การคัดเลือก สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือน
- ปริญญาตรี ๑๑,๐๐๐ บาท บวกค่าครองชีพ ๗๐๐ บาท
- ปริญญาโท ๑๒,๗๐๐ บาท

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ.หรือ..Download ใบสมัครได้ที่ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ www.op.mahidol. ac.th/oprp/ และส่งใบสมัครไปที่..E-mail. Address: orswd@mahidol.ac.th หรือ orppt@mahidol.ac.th หรือกรอกใบสมัครลงในฐานข้อมูลผู้สมัครงานที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/Job/ หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง” ไปที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๕๓

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หรือที่ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ www.op.mahidol.ac.th/orpr/ลงวันที่ 23/08/2010 16:57:18
จำนวนผู้ชม 1391
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55405 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน