SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมหม่อนไหม รับ นักวิชาการเกษตร , นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

กรมหม่อนไหม รับ นักวิชาการเกษตร , นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมหม่อนไหม รับ นักวิชาการเกษตร , นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมหม่อนไหม รับ นักวิชาการเกษตร , นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

กรมหม่อนไหม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งดังนี้

1. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีวิทยาศาสตร์ ทางกีฏวิทยา ทางโรคพืช หรือทางโรคพืชวิทยา ทางพืชสวน หรือทางพืชไร่

2. นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมไทย หรือการออกแบบอุตสาหกรรม

ผู้ประสงค์ขอทราบรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกรมหม่อนไหม www. qthaisilk.com และยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์โดยส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท และหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักบริหารกลาง กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจุตจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-3118 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2553

หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

- สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างละ 2 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 17/08/2010 14:47:22
จำนวนผู้ชม 1574
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ