SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมศิลปากร รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี

กรมศิลปากร รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมศิลปากร รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมศิลปากร รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี

กรมศิลปากร จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปะประยุกต์)

- วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างหุ่นและปั้นลาย)

- วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านวิทยา ศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์)

- วุฒิ ปวส. ในสาขาวิจิตรศิลป์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลป กรรมทั่วไป)

- วุฒิ ปวส. ในสาขาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

5. เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน

- วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี สาขาการตลาด สาขาเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

6. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

7. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี

8. ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี

ผู้ประสงค์สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

1) เปิดเว็บไซต์ http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หัวข้อ ‘รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2553’

2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskeete เป็นต้น ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

4) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2553 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1) ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ โดยผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครที่กำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบได้เมื่อกรมศิลปากรประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ลงวันที่ 17/08/2010 14:47:01
จำนวนผู้ชม 1821
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ