ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.เมืองแฝก รับวุฒิปวช. - ปริญญาโท

อบต.เมืองแฝก รับวุฒิปวช. - ปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.เมืองแฝก รับวุฒิปวช. - ปริญญาโท, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.เมืองแฝก รับวุฒิปวช. - ปริญญาโท

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

1. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

3. ช่างไฟฟ้า 1

- วุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปสำหรับทางการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหาร ธุรกิจ การจัดการทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

5. เจ้าพนักงานพัสดุ 2

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงินเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล

6. นายช่างโยธา 2

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางวิศวกรรมเครื่องกลเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

8. นิติกร 3

- วุฒิปริญญาตรีหรือโท ทางกฎหมาย

9. นักพัฒนาชุมชน 3

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

- วุฒิปริญญาโท ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง สังคมวิทยา

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 2-23 สิงหาคม 2553 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน6 เดือน 3 รูป

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับจริง) ปริญญาบัตร (ฉบับจริง) และใบรายงานผลการเรียน (Tran-script) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 17/08/2010 14:45:59
จำนวนผู้ชม 1463
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55406 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน