ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อ

คัดเลือกเข้าปฏิบัติการขององค์กรดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐ ศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสังคมศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถในการอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษดีมาก

- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือโดนไล่ออก ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา

2. เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคาร บัญชี หรือบริหารธุรกิจ

- มีความรู้ความสามารถในการอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษดีมาก

- หากมีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน หรือธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือโดนไล่ออก

- ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา

3. นิติกร

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทางด้านกฎหมาย

- มีประสบการณ์การทำงานทางด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือสอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิตจากสถาบันศึกษาและอบรมวิชากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาและอบรมวิชากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- มีความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือโดนไล่ออก ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานได้ที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.neda.or.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2553 สอบถามข้อมูลอื่น ๆ โทร. 0-2357-3510-7 ต่อ 501, 502 ในวันและเวลาราชการ

- ผู้ประสงค์จะสมัครต้องนำใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่มีข้อมูลครบถ้วน โดยผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์เท่านั้น ผู้ที่ส่งเอกสารการสมัครไม่ครบตามที่ระบุ จะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที

4. เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาวิชาบริหาร ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และการจัดการทั่วไป

- มีความรู้ความสามารถในการอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี

- หากมีประสบการณ์ด้านการต้อนรับจะพิจารณา เป็นพิเศษ

- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือโดนไล่ออก

- ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานได้ที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.neda.or.th

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2553 สอบถามข้อมูลอื่น ๆ โทร. 0-2357-3510-7 ต่อ 501, 502 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 1 รูป

- สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript)

- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript)

- หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี)

- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

- สำเนาใบผ่านทหาร (สด.8, สด.43) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้นลงวันที่ 17/08/2010 12:36:22
จำนวนผู้ชม 1090
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน