SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.สะกอม รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

อบต.สะกอม รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.สะกอม รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.สะกอม รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

- สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

- มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

- เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ หรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช

- ไม่เป็นผู้เลื่อมใสทางศีลธรรมในทางทุจริต หรือเป็นภัยแก่สังคม

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โทร./โทรสาร 0-7459-3040-1ลงวันที่ 17/08/2010 12:24:10
จำนวนผู้ชม 1197
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ