SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับบุคลากรหลายอัตรา - กรมการแพทย์

รับบุคลากรหลายอัตรา - กรมการแพทย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับบุคลากรหลายอัตรา - กรมการแพทย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับบุคลากรหลายอัตรา - กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร

คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 2 อัตรา

2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์) (วัดไร่ขิง) 3 อัตรา

3. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 5 อัตรา

4. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 5 อัตรา 5. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่) 3 อัตรา

6. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี)

7. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ปัตตานี) 2 อัตรา

8. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน) 3 อัตรา

ตำแหน่งที่ 1-8 วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

9. เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 2 อัตรา

10. เภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)

ตำแหน่งที่ 9-10 วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

11. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)

12. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา)

ตำแหน่งที่ 11-12 วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

13. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

14. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี)

- วุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

15. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด อุดรธานี)

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ

- วุฒิอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางพยาธิวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบเท่า

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ในวันและวลาราชการ

สำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดแม่ฮ่องสอน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ปัตตานี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด อุดรธานี) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือที่

1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่)

2) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี)

3) ฝ่ายทรัพยกรบุคคล ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน สำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน)

4) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ปัตตานี ต.สะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี สำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ปัตตานี)

5) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด อุดรธานี ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด อุดรธานี)

หมดเขตรับสมัครถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 200 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน

3 รูป

- สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือ วันที่ 6 สิงหาคม 2553

- สำเนาประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมหรือสำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคเภสัชกรรม สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยา ศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือสำเนาประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางพยาธิวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า สำหรับตำแหน่งผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด อุดรธานี) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สำหรับผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ปัตตานี ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน) 1 ฉบับ

- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง สำหรับผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค สำหรับผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันประสาทวิทยา) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ สำหรับผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครคัดเลือกเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553ลงวันที่ 05/08/2010 15:26:58
จำนวนผู้ชม 2236
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ