ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับ เภสัชกร - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รับ เภสัชกร - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับ เภสัชกร - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับ เภสัชกร - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ บรรจุ 6 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 3 ชั้น 2 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งละ 200 บาท

เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป

- สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับมหาวิทยาลัยอนุมัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง และสำเนาระเบียนแสดง

- ผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างละ 2 ฉบับ

- สำเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม ชั้น 1 (ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม)1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค

พ.ศ. 2553

สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า ‘สำเนาถูกต้อง’ และลงชื่อกำกับไว้ด้วย (ให้นำหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย)

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วยลงวันที่ 05/08/2010 15:26:32
จำนวนผู้ชม 1361
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน