SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัคร Account Manager - กสท

รับสมัคร Account Manager - กสท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัคร Account Manager - กสท, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัคร Account Manager - กสท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการลูกค้าภาครัฐ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Account Manager

- วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายบริการลูกค้าภาครัฐ

- มีสัญชาติไทย

- เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- ผู้สมัครเข้าคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เกรดเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 2.75 ขึ้นไป

- มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

- สามารถทำงานให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา

- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ หรือทบวงการเมือง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสภากรุงเทพ มหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น

- ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

- ตาไม่บอดสี เฉพาะงานที่ต้องใช้ยานพาหนะงานซ่อมเสาสาย หรืองานอื่นที่ต้องใช้ความสามารถในการมองเห็นสี (กำหนดตามเงื่อนไขของการรับสมัครแต่ละประเภทงานของงานที่เข้าปฏิบัติหน้าที่)

- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชา ธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

- ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค

- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อน หรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ

หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐ วิสาหกิจ

- ผู้ที่คัดเลือกได้ เมื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างในหน่วยงานที่กำหนดแล้ว ไม่มีสิทธิขอย้ายไปทำงานในหน่วยงานอื่น

- ผู้ที่คัดเลือกได้และได้รับการจ้างเข้าทำงานเป็นลูกจ้างแล้วต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าทำงาน ในระยะเวลาดังกล่าว หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้ไม่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะเลิกจ้างทันที

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต้นฉบับและสำเนาคือ

1. หลักฐานแสดงพื้นความรู้

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. ผู้ที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าผู้ขาดคุณสมบัติ โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะเลิกจ้างทันที และจะพิจารณาดำเนินคดีทางอาญาตามความเหมาะสมต่อไป

ผู้ประสงค์ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าภาครัฐ ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2553ลงวันที่ 05/08/2010 15:21:15
จำนวนผู้ชม 1604
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ