SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัคร ไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี

โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัคร ไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัคร ไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัคร ไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี

โรงพยาบาลสงฆ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ-ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

1. พยาบาลวิชาชีพ (มีสวัสดิการหอพัก)

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

- มีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. นักกิจกรรมบำบัด

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- วุฒิปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด

- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด

3. นักโภชนาการ

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคหกรรมศาสตร์ ด้านอาหาร และโภชนาการ

- มีความรู้ความสามารถเหมาะและความชำนาญในหน้าที่

4. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หลักสูตร 2 ปี

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่พยาบาล

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลเบื้องต้นอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

6. ผู้ช่วยทันตแพทย์

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญในหน้าที่

7. พนักงานห้องยา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- ได้รับวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญในหน้าที่

8. ผู้ช่วยเหลือคนไข้

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญในหน้าที่

9. คนงาน

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญในหน้าที่

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มภารกิจอำนวยการ

โรงพยาบาลสงฆ์ อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 11/2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 3 รูป

- ทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- หลักฐานการศึกษาตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) 1 ฉบับ (ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 05/08/2010 15:20:30
จำนวนผู้ชม 1756
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ