ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท

2. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2553 รับสมัคร
วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 11 สิงหาคม 2553 สอบข้อเขียน
วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 สอบสัมภาษณ์และสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์
วันที่ 23 สิงหาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

3. สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โครงการจัดตั้งคณะ
เทคนิคการแพทย์ ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โทร. 074 289 113 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://medtech.psu.ac.th หรือ www.psu.ac.th
และ Download ใบสมัครจาก http://www.personnel.psu.ac.th/personnel.psu.ac.th/fromper/form36.pdf

4. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
4.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.
2550 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550
4.2 ผู้สมัครที่เคยได้รับการล้างมลทินตามประกาศของทางราชการจะต้องแจ้งรายละเอียดของโทษทาง
วินัยที่ได้รับ และการล้างมลทินตามกฎหมายใดให้โครงการฯทราบในใบสมัครด้วย มิฉะนั้นจะถือว่า
เป็นการปิดบังข้อมูลและมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
5.1 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
5.2 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปในการทำงานได้เป็นอย่างดี

6. หน้าที่ความรับผิดชอบ
6.1 งานด้านสารบรรณ ได้แก่
- การรับส่งเอกสาร
- การรับส่งเอกสารทางระบบ E-document
- การโต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน
- ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้ดูแล Website ของโครงการและหน่วยงานภายนอก
6.2 งานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่
- การบรรจุแต่งตั้ง
- งานทะเบียนประวัติ/การลาต่าง ๆ
- งานบริหารงานบุคคล
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ชำนาญการ
- งานสวัสดิการ
- งานพัฒนาและฝึกอบรม
- ดูแลระบบ MIS/DSS
- งานวินัยและนิติกร
- การเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ
6.3 หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
7.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก Download ได้ที่เว็บไซต์
http://www.personnel.psu.ac.th/personnel.psu.ac.th/fromper/form36.pdf
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
จำนวน 3 รูป
7.3 สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ และ Transcript จำนวน 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)
7.6 ใบแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
7.7 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ประวัติการทำงาน
เป็นต้น

8. วิธีการคัดเลือก
8.1 พิจารณาจากประวัติการศึกษา และหนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร(ถ้ามี)
8.2 สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
8.3 สอบสัมภาษณ์และทักษะด้านคอมพิวเตอร์(เฉพาะผู้ผ่านข้อเขียน)

9. ค่าธรรมเนียมสมัคร
คนละ 40.- บาท


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 02/08/2010 05:48:23
จำนวนผู้ชม 1569
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน