SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ อาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ อาจารย์

ด้วยโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คือ ตำแหน่งเลขที่ 2504-
2505 สังกัดโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. กำหนดการและสถานที่รับสมัคร
รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 สิงหาคม 2553
สถานที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ติดต่อขอใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานโครงการ
จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 4 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ http://medtech.psu.ac.th หรือ www.psu.ac.th และ
download ใบสมัครจาก http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form17.pdf และยื่นใบสมัครได้ด้วย
ตนเองหรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 โดยทางโครงการฯ จะถือวันที่บนดวงตรา
ไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-289113

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า สิบแปดปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
เป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
(3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้
หรือกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามข้อบังคับนี้ หรือ
กฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
2.2 ผู้สมัครที่เคยได้รับการล้างมลทินตามประกาศของทางราชการจะต้องแจ้งรายละเอียดของโทษทาง
วินัยที่ได้รับ และการล้างมลทินตามกฎหมายใดให้โครงการฯ ทราบในใบสมัครด้วย มิฉะนั้นจะถือ
ว่าเป็นการปิดบังข้อมูลและมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ด้านชีวภาพ/
สุขภาพ (โดยต้องมีวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์) ผู้มีความชำนาญในสาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน
เคมีคลินิก ราวิทยา วิทยาไวรัส โลหิตวิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำหน้าที่ สอน วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม

5. อัตราค่าจ้าง
ปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,670.- บาท
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับเงินนอกจากค่าจ้าง ดังนี้
1) เงินสมนาคุณ กรณีเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ดำรง
ตำแหน่งอาจารย์ เดือนละ 5,000.- บาท ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2) เงินค่าตอบแทน กรณีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันในมหาวิทยาลัยครบ 5 ปี และได้รับอนุมัติให้ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้
- จำนวน 300,000.- บาท สำหรับผู้ที่ได้รับการจ้างและปฏิบัติงานที่วิทยาเขตปัตตานี
- จำนวน 200,000.- บาท สำหรับผู้ที่ได้รับการจ้างและปฏิบัติงานที่วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขต
ภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และเขตการศึกษาตรัง

6. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พนักงานมหาวิทยาลัยพึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จาก
มหาวิทยาลัย เช่น
1) ที่พักอาศัย
2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานสะสม 3 % มหาวิทยาลัยสมทบ 3 %)
3) กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
- ค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม วงเงินไม่เกิน 10,000.- บาท/ปี
โดยครอบคลุมถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
- ค่าเล่าเรียนบุตร (ได้รับครึ่งหนึ่งของข้าราชการ)
4) กองทุนสวัสดิการ
- เงินกู้ยืมเพื่อประกอบกิจกรรมเพื่อวัฒนธรรม
- เงินกู้ยืมเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
- เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
- เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร
- เงินกู้ยืมสำหรับเยาวชนเพื่อนนำไปใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของบุตรบุคลากร
วิทยาเขตหาดใหญ่
- เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพ
5) โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สวัสดิการสินเชื่อ 100 % โดยได้รับ
ส่วนลดดอกเบี้ย MRR-1%)
6) โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
7) สิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติเช่นเดียวกับข้าราชการอื่น ๆ
เป็นต้น

7. ระยะเวลาการจ้าง
โครงการฯ จะทำการจ้างอย่างต่อเนื่องโดยจะทำสัญญาจ้างครั้งแรกเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งในช่วงการ
ปฏิบัติงานตามระยะสัญญาจ้างดังกล่าว จะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
หรือข้อตกลงที่โครงการฯ และมหาวิทยาลัยกำหนด
8. สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
9.1 เอกสารรับรองคุณวุฒิ และ Transcript จำนวน 1 ชุด
9.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
9.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
9.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
9.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
9.6 เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
9.7 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ชุด
9.8 หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด
9.9 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวน 1 ชุด
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำ
เอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ก็ให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐาน
ประกอบการสมัครแทน

10. วิธีการคัดเลือก
10.1 โครงการฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
และหนังสือแนะนำตัวของผู้สมัครในขั้นต้นก่อน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทำการคัดเลือก
พร้อมทั้ง วัน เวลา และ สถานที่จะทำการคัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2553
ณ สถานที่รับสมัคร หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ http://medtech.psu.ac.th หรือ www.psu.ac.th
10.2 สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

11. การตรวจสุภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและ
ตรวจทางจิตวิทยา โดยใช้ชุดการตรวจสุขภาพร่างกายและทางจิตวิทยาสำหรับข้าราชการที่จะเดินทางไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และจะต้องได้รับรองว่าเป็นปกติ จึงจะได้รับการ
จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจดังกล่าวให้เบิกจ่ายจาก
โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 02/08/2010 05:48:04
จำนวนผู้ชม 1636
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ