SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันบำราศนราดูร รับ พนักงานประกอบอาหาร

สถาบันบำราศนราดูร รับ พนักงานประกอบอาหาร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันบำราศนราดูร รับ พนักงานประกอบอาหาร, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันบำราศนราดูร รับ พนักงานประกอบอาหาร

ด้วยสถาบันบำราศนราดูร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ กลุ่มบริการเฉพาะทาง อัตราค่าจ้างเดือนละ
5,360 บาท จำนวน 3 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ

1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
4. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
5. มีความรู้ความสามารถด้านอาหาร
6. มีประสบการณ์ในการทำงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครโปรดติดต่อด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ สถาบันบำราศ
นราดูร ตั้งแต่วันที่15 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายสุภาพ)

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร(ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนาในรายงานผลหรือใบระเบียน แสดงผลการศึกษาอย่างละ 1 ฉบับ
4. หลักฐานอื่น ๆ ( ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส หลักฐานการผ่าน
การเกณฑ์ทหาร (สำหรับผ้สู มัครเพศชาย)

การประกาศรายชื่อผ้มู ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก สถาบันฯ จะประกาศ
ให้ทราบในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ที่ติดประกาศของสถาบันบำราศนราดูร และทางเว็บไซต์
http://www.bamras.org

อนึ่ง เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือก ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่คัดเลือก สถาบันฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆ หากผู้สมัครไม่มาคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกที่กำหนดไว้ในวันดังกล่าว
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการคัดเลือกนั้นๆ

เงื่อนไขในการเข้าปฏิบัติงาน
ผ้ทู ี่ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องผ่านการตรวจร่างกาย ดังต่อไปนี้
1. ตรวจ X-ray ปอด
2. ตรวจเลือด (FBS, CBC) ตามเกณฑ์อายุ
3. ตรวจอุจจาระ ปัสสาวะ (U/A Stool-Ex.)
ค่าใช้จ่ายในการตรวจประมาณ 500 บาท ถ้าผลการตรวจร่างกายผิดปกติทางสถาบันจะสงวนสิทธิ์ในการ
รับเข้า ปฏิบัติงานลงวันที่ 02/08/2010 05:46:17
จำนวนผู้ชม 1279
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ