ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.แดนชุมพล รับ วุฒิปวช.

อบต.แดนชุมพล รับ วุฒิปวช. | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.แดนชุมพล รับ วุฒิปวช., ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.แดนชุมพล รับ วุฒิปวช.

องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ มีกำหนด 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.อบต. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชีพาณิชยการเลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 (ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5463-4129 ผู้สนใจสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบด้วยตัวเอง

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล พร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบคัดเลือกได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้

1) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่จะใช้สมัครสอบ

2) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย

5) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคุณสมบัติของพนักงานจ้างข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ

6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

7) สำเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ใช้เป็นแบบกระดาษขนาด A4 เท่านั้น

8) องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพชน ไม่รับสมัครสอบพระภิกษุ หรือสามเณร ตามหนังสือที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุ หรือสามเณรในภายหลังระหว่างดำเนินการสอบคัดเลือก ก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก หากยังครองสมณะเพศอยู่ในวันที่ดำเนินการสอบคัดเลือกลงวันที่ 02/08/2010 05:44:48
จำนวนผู้ชม 1258
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54575 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128463 คน