SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมศิลปากร รับนายช่าง, สถาปนิก, ภูมิสถาปนิก

กรมศิลปากร รับนายช่าง, สถาปนิก, ภูมิสถาปนิก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมศิลปากร รับนายช่าง, สถาปนิก, ภูมิสถาปนิก, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมศิลปากร รับนายช่าง, สถาปนิก, ภูมิสถาปนิก

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)

- วุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนปลาย

- วุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนปลาย

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

2. ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ

- วุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนปลาย

- วุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนปลาย

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรม

3. นายช่างหล่อปฏิบัติการ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาโลหการ ทางเชื่อมโลหะ หรือทางการเชื่อมวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร ถ.หน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ หมดเขตรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

- สำเนาปริญญาบัตร สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัตการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) และตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ และสำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับ

ผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนลงวันที่ 02/08/2010 05:39:58
จำนวนผู้ชม 1548
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ