SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัคร ครูผู้สอน - ร.ร.วัดน้ำอาบ

รับสมัคร ครูผู้สอน - ร.ร.วัดน้ำอาบ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัคร ครูผู้สอน - ร.ร.วัดน้ำอาบ, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัคร ครูผู้สอน - ร.ร.วัดน้ำอาบ

ด้วยโรงเรียนวัดน้ำอาบ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผุ้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ 11 กันยายน ๒๕๕๒
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม
งาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
( ๑ ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
( ๒ ) จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
( ๓ ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
( ๔ ) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
( ๕ ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
( ๖ ) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา ( รายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศฉบับนี้ ) ดังนี้
๑. วิชาเอกศิลปกรรม จำนวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราจ้างเดือนละ ๙,๕๓๐ บาท ( ค่าครองชีพตามที่ทางราชการกำหนด ปัจจุบันเดือนละ๑,๕๐๐
บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑๑,๗๐๐ บาท )
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
( ๑ ) มีสัญชาติไทย
( ๒ ) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
( ๓ ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
( ๔ ) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
( ๕ ) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
( ๖ ) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
( ๗ ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.คศ..ว่าด้วยโรค
พ.ศ.2549 มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑ ) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดให้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม
๒ ) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติ การ
สอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดน้ำอาบ
ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในวัน และเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
( ๑ ) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
๑ ปี ( นับถึงวันปิดรับสมัคร ) จำนวน ๒ รูป
( ๒ ) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้
มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับ
สมัครมายื่นแทนก็ได้
( ๓ ) บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
( ๔ ) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
( ๕ ) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
( ๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับที่เป็นฉบับสำเนา ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมิน
โรงเรียนวัดน้ำอาบ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ป้ายประกาศโรงเรียนวัดน้ำอาบ

๕. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. แฟ้มสะสมงาน (ข้อมูล ภูมิหลัง ความสำเร็จ ) ๒๕ คะแนน ประเมินแฟ้มสะสมงาน
๒. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๒๕ คะแนน สอบปฎิบัติ
๓. ความรู้ความสามารถในการสอน ๑๕ คะแนน สอบสัมภาษณ์
๔. ประวัติความสามารถ และประสบการณ์ ๑๕ คะแนน สอบสัมภาษณ์
๕. บุคลิกภาพ และความเหมาะสมในตำแหน่ง ๑๐ คะแนน สอบสัมภาษณ์
๖. ท่วงทีวาจา และเชาว์ปัญญา ๑๐ คะแนน สอบสัมภาษณ์
รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน
โรงเรียนวัดน้ำอาบจะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะทั้ง ๖ ข้อ
ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดน้ำอาบ

๖.เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินทั้ง ๖ ข้อ รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ และจะเรียงลำดับคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อย

๗. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนวัดน้ำอาบ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ โรงเรียนวัดน้ำอาบ ในวันที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือ
นับแต่วันประกาศรับสมัคร ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนวัดน้ำอาบ กำหนด ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ลงวันที่ 28/07/2010 16:29:20
จำนวนผู้ชม 1235
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ