ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัครตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ - ร.ร.บ้านน้ำผึ้ง

รับสมัครตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ - ร.ร.บ้านน้ำผึ้ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ - ร.ร.บ้านน้ำผึ้ง, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ - ร.ร.บ้านน้ำผึ้ง

ด้วยโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผุ้สอนภาษาอังกฤษ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ 11 กันยายน ๒๕๕๒
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม
งาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
( ๑ ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
( ๒ ) จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
( ๓ ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
( ๔ ) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
( ๕ ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
( ๖ ) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
ค่าตอบแทน อัตราจ้างเดือนละ ๙,๕๓๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
( ๑ ) มีสัญชาติไทย
( ๒ ) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
( ๓ ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
( ๔ ) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
( ๕ ) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
( ๖ ) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
( ๗ ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.คศ..ว่าด้วยโรค
พ.ศ.2549 มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑ ) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ
๒ ) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติ การ
สอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง
ตั้งแต่บัดนี้ - 6 สิงหาคม ๒๕๕๓ ในวัน และเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
( ๑ ) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
๑ ปี ( นับถึงวันปิดรับสมัคร ) จำนวน ๒ รูป
( ๒ ) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้
มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับ
สมัครมายื่นแทนก็ได้
( ๓ ) บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
( ๔ ) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
( ๕ ) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
( ๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับที่เป็นฉบับสำเนา ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมิน
โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ป้ายประกาศโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 28/07/2010 16:28:53
จำนวนผู้ชม 1082
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 ธันวาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54747 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน