ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับตำแหน่ง ครูผู้สอน - โรงเรียนวัดอบทมฯ

รับตำแหน่ง ครูผู้สอน - โรงเรียนวัดอบทมฯ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับตำแหน่ง ครูผู้สอน - โรงเรียนวัดอบทมฯ, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับตำแหน่ง ครูผู้สอน - โรงเรียนวัดอบทมฯ

ด้วย โรงเรียนวัดอบทม(อบทมวิทยาประชานุกูล) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ลูกจ้างชั่วคราว
งบบุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
1620/2551 เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.
2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ ซึ่งอาจเป็นงานในภารกิจหลัก ภารกิจรอง
หรือภารกิจสนับสนุน หรือเป็นงานตามนโยบายของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจำเป็น เร่งด่วน
(2) เป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ แต่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้
ระดับปริญญา
(3) ปฏิงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(4) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(6) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(7) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(8) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
สาขาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,530 บาท ต่อเดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญา ทั้งนี้ ไม่เกินกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่ สพฐ. กำหนด

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั้นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยตอ้ งรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ ำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของทางราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่า
ไม่เป็นโรคติดต่อที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และ
กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ จากคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดอบทมฯ ตั้งแต่ วันที่ 28
กรกฎาคม 2553 ถึง 5 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 × 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยถ่าย
ไม่เกิน 1 ปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(2) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ในกรณีที่ไม่สามารถนำ
หลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดย
ระบุสาขาวิชาเอก ที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวัน
ปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ฉบับจริงพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับเข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงเรียนวัดอบทมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมิน ภายใน วันที่ 9 สิงหาคม 2553 ณ ป้ายประกาศของ
โรงเรียนวัดอบทมฯ

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
1. ความรู้ความสามารถในการสอนเด็กปฐมวัย 15 คะแนน สอบสัมภาษณ์
2. ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 10 คะแนน สอบปฏิบัติ
3. มีมนุษยสัมพันธ์และปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี 15 คะแนน สอบสัมภาษณ์
4. มีความรับผิดชอบ 5 คะแนน สอบสัมภาษณ์
5. มีความอดทนและเสียสละ 5 คะแนน สอบสัมภาษณ์
6. มีความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 30 คะแนน สอบสัมภาษณ์
7. แฟ้มสะสมงาน (ข้อมูล ภูมิหลัง และแบบบันทึกความสำเร็จในอดีต) 20 คะแนน ประเมินแฟ้มสะสมงาน
รวม 100 คะแนน
โรงเรียนวัดอบทมฯ จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะทั้ง 7 ข้อในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม
2553 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอบทมฯ

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนในการประเมิน ทั้ง 7 ข้อ รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ และจะเรียงลำดับคะแนนเรียงจากผู้ที่ได้คะแนนมาก
ไปหาผู้ที่ได้คะแนนน้อย

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนวัดอบทมฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน ณ โรงเรียนวัดอบทมฯ ใน
วันที่ 17 สิงหาคม 2533 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่ โรงเรียนวัดอบทมฯ กำหนดในวันที่ 1 กันยายน 2553ลงวันที่ 28/07/2010 16:27:01
จำนวนผู้ชม 1134
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55416 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน