SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับครูผู้สอน - โรงเรียนวัดโพธิ์เอน

รับครูผู้สอน - โรงเรียนวัดโพธิ์เอน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับครูผู้สอน - โรงเรียนวัดโพธิ์เอน, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับครูผู้สอน - โรงเรียนวัดโพธิ์เอน

ด้วยโรงเรียนวัดโพธิ์เอน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่งครูผู้สอน

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 2 อัตรา
1. วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
2. วิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,530 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันทำสัญญา ในกรอบระยะเวลา และงบประมาณที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

3. การรับสมัคร
3.1 วันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมอาคาร 105/29 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ถึง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2553 ในวันและเวลาราชการ

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 × 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 2 รูป)
(2) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับตัวจริงพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับตัวจริง พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ทะเบียนบ้าน ฉบับตัวจริง พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐาน
การสมัครไม่ตรงกัน) ฉบับตัวจริง พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
(6)ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน ณ.วันรับสมัคร ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี )
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ป้ายประกาศ ของโรงเรียนวัดโพธิ์เอน หน้าอาคาร 105 /29 และทาง เว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
- 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมิน
1. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 20 คะแนน สอบสัมภาษณ์
2. การคิดวิเคราะห์ 15 คะแนน สอบสัมภาษณ์
3. การสื่อสารโดยการพูด 15 คะแนน สอบสัมภาษณ์
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 30 คะแนน สอบสัมภาษณ์
5. ประสบการณ์ การทำงาน 20 คะแนน สอบสัมภาษณ์
รวม 100 คะแนน

โรงเรียนวัดโพธิ์เอน จะดำเนินการประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ด้วยการสัมภาษณ์ ในวันที่
9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 9.00 น. ณ.ห้องประชุม อาคาร 105/29 ชั้นล่าง เป็นต้นไป

6.เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
การจัดจ้าง จะเป็นไปตามลำดับคะแนน ที่ผู้สอบได้ คะแนนสูงสุดและรองลงมา

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนสอบ ณ. ป้ายประกาศ
ของโรงเรียน และทางเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ภายในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไป เมื่อได้ทำสัญญาจ้าง หรือเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้าง ที่โรงเรียนวัดโพธิ์เอน ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553
เวลา 9.00 น.ถ้าไม่มาทำสัญญาตามวันเวลากำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ลงวันที่ 28/07/2010 16:26:09
จำนวนผู้ชม 1156
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ