SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานวิทยาลัยราชสุดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาทและเงินค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูก จ้างประจำ ของส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๓๗โดยอนุโลม

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
๑. คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
๒. เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๔. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเต็มใจในการให้บริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ :
๑.รับส่งเอกสารในฝ่ายสำนักงานคณบดี
๒ร่างและโต้ตอบหนังสือ
๓.บันทึกรายงานการประชุม
๔.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายนอกและในสำนักงานคณบดี
๕.ลงทะเบียนเลขที่อนุมัติ
๖.ถ่ายเอกสารแจกเวียน
๗.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสอบคัดเลือกฯ :
๑. สอบปฏิบัติ
- ด้านคอมพิวเตอร์
๒.สอบสัมภาษณ์๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยราชสุดา งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ เลขที่
๑๑๑ หมู่ ๖ ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร.๐-๒๘๘๙-๕๓๑๕-๙ ต่อ ๒๔๑,๓๑๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ในวัน เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.rs.mahidol.ac.th/หรือ http://www.mahidol.ac.th/ (ศูนย์ข้อมูลผู้สมัครงาน)

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาใบปริญญา ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือหนังสือรับรอง(ซึ่งผ่านการพิจารณา อนุมัติจากผู้มีอำนาจ
ว่าเป็นผู้จบการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร แล้ว)
๔.๔ สำเนา Transcript พร้อมตัวจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบขับขี่รถยนต์ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส สำเนาใบ
กองเกินทหาร เป็นต้น
๔.๖ หนังสือรับรองการผ่านงานหรือมีบุคคลรับรองการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คนขึ้นไป

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบ บอร์ดประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ลงวันที่ 20/07/2010 11:37:08
จำนวนผู้ชม 1566
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ