ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ นักวิชาการเกษตร

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ นักวิชาการเกษตร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ นักวิชาการเกษตร, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ นักวิชาการเกษตร

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (พนักงานมหาวิทยาลัย) จำนวน ๑ อัตรา

หน่วยงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีเกษตรกรรม สาขาพืชศาสตร์ สาขาพืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ สาขาภูมิทัศน์
๒) มีประสบการณ์ด้านการควบคุม ดูแลงานภูมิทัศน์ หรืองานผลิตพันธุ์ไม้ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๓) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นได้

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน : ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ บาท (บวกค่าครองชีพชั่วคราว ๗๐๐ บาท)
หากมีประสบการณ์จะได้รับเงินเพิ่มค่าประสบการณ์ร้อยละ ๕ ต่อปี


๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานชั่วคราว) ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ.หรือ..Download ใบสมัครได้ที่ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ www.op.mahidol. ac.th/oprp/ และส่งใบสมัครไปที่..E-mail. Address: orswd@mahidol.ac.th หรือ opnct@ mahidol.ac.th หรือกรอกใบสมัครลงในฐานข้อมูลผู้สมัครงานที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/Job/หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงานตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม” ไปที่กองทรัพยากรบุคคล(สำนักงานชั่วคราว) ชั้น ๒ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หรือที่ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ www.op.mahidol.ac.th/orpr/ลงวันที่ 20/07/2010 11:36:48
จำนวนผู้ชม 1137
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน