SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.โคกมะม่วง เปิดรับพนักงาน

อบต.โคกมะม่วง เปิดรับพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.โคกมะม่วง เปิดรับพนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.โคกมะม่วง เปิดรับพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 รหัสตำแหน่ง 101

-วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 รหัสตำแหน่ง 102

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 รหัสตำแหน่ง 103

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงินการธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว

4. ช่างไฟฟ้า 1 รหัสตำแหน่ง 104

-วุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 รหัสตำแหน่ง 201

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ที่ไม่ต่ำกว่านี้ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

6. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 รหัสตำแหน่ง 202

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล

7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 รหัสตำแหน่ง 203

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

8. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 รหัสตำแหน่ง 204

- วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

- วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ

- วุฒิ ปวส. ทางการแพทย์แผนไทย

9. นักวิชาการเกษตร 3 รหัสตำแหน่ง 301

- วุฒิปริญญาตรีทางเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์

10. นักพัฒนาชุมชน 3 รหัสตำแหน่ง 302

- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือวุฒิ ปวส. บัณฑิตอาสาสมัคร

- วุฒิปริญญาโท ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง สังคมวิทยา

11. นิติกร 3 รหัสตำแหน่ง 303

- วุฒิปริญญาตรีหรือโททางกฎหมายผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 8-30 กรกฎาคม 2553 โดย
เว้นวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 - วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปด้วย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับจริง) ปริญญาบัตร (ฉบับจริง) และใบรายงานผลการเรียน (Tran-script) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 1 ฉบับทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังนี้

- ตำแหน่งระดับ 1 และระดับ 2 ตำแหน่งละ 100 บาท

- ตำแหน่งระดับ 3 ตำแหน่งละ 200 บาทลงวันที่ 20/07/2010 11:28:37
จำนวนผู้ชม 1452
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ