SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้วยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ ที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการสถาบันการแพทย์แผนไทย
เงินเดือนที่จะได้รับ 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 181 และตำแหน่ง
เลขที่ 182 สถาบันการแพทย์แผนไทย จำนวน 2 ตำแหน่ง

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ หรือตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจ วิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ
เทคโนโลยี พื้นฐาน โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้าน
สาธารณสุข และเป็นข้อมูลในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวัง การระบาด
ของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจน
ประกอบการพิจารณาทางอรรถคดี เพื่อสนันสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
(2) ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ
การตั้งเกณฑ์หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค
สอบสวนโรค เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
(3) ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
โดยพัฒนา ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล
เพื่อสนันสนุน คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน
(2) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
(3) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรเพื่อให้เป็น
บุคลากรที่มีความชำนาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) นิเทศงาน

4. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะการทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม
(8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับคัดเลือก
ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

5. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชั้น 4 อาคารกองวิศวกรรม
การแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 2615 ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 กรกฎาคม 2553
ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.
5.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท
5.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ โดยถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง”
และลงชื่อกำกับไว้ด้วย (ให้นำหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) โดยผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัคร และยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอาจไม่รับสมัครคัดเลือก
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ จะต้องนำ
ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในวันที่
22 กรกฎาคม 2553 ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ชั้น 4 อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ
ทางเว็บไซด์ http://www.dtam.moph.go.th

7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือก การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยการประเมินด้านความรู้ที่เกี่ยวกับงาน และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ด้วยการสัมภาษณ์ และประเมิน
ด้านความรู้ความสามารถและทักษะ ด้วยการเขียนองค์ความรู้

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(1) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะประกาศขึ้นบัญชี
ผู้ได้รับคัดเลือก โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยง
กับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ ก.พ. และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกกำหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
(2) การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

10. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในประกาศ
รับสมัครในอัตราที่ ก.พ. กำหนด
ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่
ดังกล่าว หรือจะดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้

11. การรับโอนผู้ได้รับคัดเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับโอน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท

12. เงื่อนไข ข้อความอื่น ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำ แหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่
ลาออกราชการ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดำ เนินการคัดเลือกด้วย
ความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับ
การคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทราบด้วยลงวันที่ 15/07/2010 03:47:55
จำนวนผู้ชม 1338
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ