SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เรือนจำกลางลพบุรี เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรือนจำกลางลพบุรี เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เรือนจำกลางลพบุรี เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ เรือนจำกลางลพบุรี เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ

ด้วย เรือนจำกลางลพบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
และหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.7/836 ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ) สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่
ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 7,010 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่คำสั่งจ้างมีผลบังคับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับ – ส่งหนังสือ งานพิมพ์และร่างหนังสือโต้ตอบ
งานเก็บรักษา ค้นหา เอกสาร งานทะเบียน หนังสือและเอกสารต่างๆ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและ
อาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์ งานเรื่องราวร้องทุกข์ งานเยี่ยมญาติ การจัดทำทะเบียนประวัติของผู้รอ
การตรวจพิสูจน์ การรับและปล่อยตัว รวมทั้งติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับ
มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์นอกเวลาราชการ
ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ
มีลักษณะงานในสภาพที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมณ์และตรากตรำโดยจะมี
รอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์นอกเหนือจากงานประจำ

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ) (หญิง)
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
- เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ต้องการ
1. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจา การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกส่วน
ราชการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
2. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติได้ดี
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
4. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับทางราชการ
รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
5. มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และการให้ความร่วมมือช่วยเหลือให้เกียรติ
เพื่อนร่วมงาน
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีรวมถึงมี
ความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานอื่นได้

4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงที่เห็นหน้าผู้สมัครชัดเจน ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย
2) ใบปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
3) ระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาเอกสารในข้อ 2) และข้อ 3) ต้องเป็นเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็
ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ (สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา) ว่าเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรคุณวุฒิที่รับสมัคร โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้จบ
การศึกษาตามหลักสูตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ และเมื่อผู้สมัครรายนั้นเป็น
ผู้ผ่านการเลือกสรรก็ให้นำหลักฐานการศึกษาในข้อ 2) และข้อ 3) มายื่นอีกครั้งหนึ่ง
4) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมสำเนาซึ่งปรากฏรูป
ถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส อย่างละ 1 ฉบับ
7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ได้แก่
1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
4.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครในวันที่ยื่นใบสมัคร จำนวน 200 บาท
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และเรือนจำกลางลพบุรี จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
เรือนจำกลางลพบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ และประกาศกำหนดวัน
เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ เรือนจำกลางลพบุรี
และทางเว็บไซต์ www.correct.go.th/coplopb

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินฯ ครั้งที่ 1 การสอบข้อเขียน 100 คะแนน
- การรักษาความลับของทางราชการ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดีรวมถึงมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานอื่นได้
การประเมินฯ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
- มีความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจา การติดต่อประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกส่วนราชการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
- มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติได้ดี
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลา
ให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
- มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และการให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

รวมคะแนน 200

หลักสูตรวิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- หลักการประชาสัมพันธ์
- หลักสิทธิมนุษยชน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2) วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน)
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
- เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
หลักสูตรที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
“ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรม
ที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ การใช้คอมพิวเตอร์ หรือความรู้ที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา
และสรุปเหตุผล การนำความรู้ทางด้านวิชาชีพมาปรับใช้ในงานราชทัณฑ์ ความคิดเห็นที่มีต่องานราชทัณฑ์
และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง การมีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ จิตสำนึกในการให้บริการ ความซื่อสัตย์
สุจริต การรักษาความลับของทางราชการ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และ
รวมถึงสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง”
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(สอบข้อเขียน) ก่อน ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คือ ผู้ที่ได้
คะแนนการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ60 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ให้ทราบอีกครั้ง

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรฯ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมิน
แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60ลงวันที่ 12/07/2010 02:28:00
จำนวนผู้ชม 1764
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ