SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 เปิดรับ ครูผู้สอน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 เปิดรับ ครูผู้สอน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 เปิดรับ ครูผู้สอน, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 เปิดรับ ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่
5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ 122/2550 สั่ง ณ วันที่
6 กุมภาพันธ์ 2550 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
(2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) การจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,530 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทัง้ นีไ้ ม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ.2553

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้า
รับการสรรหาและเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี
/(3)ไม่เป็นบุคคล...
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ทัง้ นีผ้ ู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านีขึ้น้ ไปทางการศึกษา หรือ
ทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ขอและยื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ตัง้ แต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม
2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม จำนวน 200 บาท ทัง้ นี ้เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ เว้น
แต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทัง้ นี ้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครัง้ เดียวกัน ไม่เกิน 6
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิว้ จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ”
จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร
วันสุดท้าย
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1
ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ใน
กรณีที่ ชื่อ- ชื่อสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
ทัง้ นีใ้ นสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลง
ชื่อกำกับด้วย
(6) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและ
แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
(7) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิ
ประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 จำนวน 1 ฉบับ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทัง้ ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครัง้ นีเ้ป็นโมฆะสำหรับผู้นัน้ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบด้วย

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และสถานที่ในการประเมิน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และ
ทาง www.rpk21.ac.th ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2553 และกำหนดประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสรรถนะในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการดัง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้
คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 และรวมทุกภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60
โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี ้
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนวิชาเอกมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
หากคะแนนวิชาเอกเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนความรู้มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนความรู้
เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนความสามารถเท่ากันให้ผู้ที่ได้
คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคล
เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

7. การประกาศรายชื่อและการขึน้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับ
คะแนนสอบ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และ www.rpk21.ac.th ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 โดย
บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิน้ ผลไป เมื่อเลือกสรร ครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึน้ บัญชี หรือนับ
แต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนีใ้ หม่ แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กำหนดลงวันที่ 12/07/2010 02:17:39
จำนวนผู้ชม 1523
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ