ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับอาจารย์

รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับอาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับอาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับอาจารย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)รับสมัคร อาจารย์ 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543
2. วุฒิที่ใช้สมัครวุฒิปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ศิบปศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โดยเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (เลขประจำตำแหน่ง 222055)

3. มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือกรณีที่เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 เกรดของกลุ่มวิชาเอกต้องอยู่ในเกณฑ์ดี
ระดับปริญญาโทเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
4. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยพิจารณาจากผลการเรียนหรือผลการสอบของสถาบันที่เชื่อถือได้ หรือข้อสอบมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย (ถ้ามีหลักฐานให้นำมาประกอบการสมัครด้วย)
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาจากผลการศึกษาที่มีหลักฐานแสดงได้ หรือผ่านการทดสอบของมหาวิทยาลัย
(ถ้ามีหลักฐานให้นำมาประกอบการสมัครด้วย)

6. มีหนังสือรับรองไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยเป็นอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 1 คน
7. ต้องมีวิทยานิพนธ์ สำหรับวุฒิตั้งแต่ ระดับปริญญาโท และเอก (ให้ยื่นหลักฐานประกอบ การสมัครสอบ)
8. ต้องไม่เป็นข้าราชการที่ลาออกตามโครงการ หรือมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี (Early Retire)

หลักฐานที่ใช้สมัคร

1. ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย (download ใบสมัคร)
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และ Transcript ในระดับปริญญาทุกระดับ (พร้อมฉบับจริง)
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร

ตำแหน่งละ 100 บาท

กำหนดการรับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรืองานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
2. สมัครทางไปรณีย์ โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันประทับตราทางไปรณีย์เป็นวันสมัคร ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารและค่าสมัครมาพร้อม
ค่าสมัครส่งเป็น ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายเฉพาะ ปณ.เมืองมหาสารคาม 44000 (เท่านั้น) สั่งจ่ายในนาม นางสาวชลิดา อินธิเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (นางสาวชลิดา อินธิเดช) โทรศัพท์ 0-4375-4636 ต่อ 3301
สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ จะต้องแจ้งให้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (นางสาวชลิดา อินธิเดช ) ทราบ
หากเอกสารส่งถึงหน่วยงาน หลังปิดรับสมัครและทางหน่วยงานไม่ได้รับแจ้งจากผู้สมัครจะถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัคร


3. สมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ (สมัครที่นี่) และให้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร และค่าสมัคร ทางไปรษณีย์
โดยค่าสมัครให้ส่งเป็น
3.1 ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายเฉพาะ ปณ. เมืองมหาสารคาม 44000 (เท่านั้น) สั่งจ่ายในนาม
นางสาวชลิดา อินธิเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4636 ต่อ 3301
3.2 โอนเงินเข้าธนาคาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทฝากออมทรัพย์
เลขที่ 517-2-00009-2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทั้งนี้ ต้องส่งเงินค่าสมัครให้มหาวิทยาลัยก่อนปิดรับสมัคร กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ และกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร
จะถือวันโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย
สำหรับผู้ที่สมัครทางอินเตอร์เน็ต จะต้องแจ้งให้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (นางสาวชลิดา อินธิเดช) ทราบ
หากเอกสารส่งถึงหน่วยงาน หลังปิดรับสมัครและทางหน่วยงานไม่ได้รับแจ้งจากผู้สมัครจะถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัคร

4. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลัง

6. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม), กองการเจ้าหน้าที่,
งานประชาสัมพันธ์ หรืองานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
และเว็บไซต์ (www.pd.msu.ac.th)ลงวันที่ 12/07/2010 02:17:04
จำนวนผู้ชม 1789
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55404 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน