ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รฟม. เปิดรับพนักงาน

รฟม. เปิดรับพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รฟม. เปิดรับพนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ รฟม. เปิดรับพนักงาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสังกัด ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดังนี้

1. พนักงานบริหารงานทั่วไป (ลูกจ้าง) สังกัดแผนกงานและข้อมูลจัดกรรมสิทธิ์ กองแผนงานจัด

กรรมสิทธ์

- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการจัดการ

- มีประสบการณ์ทางด้านวางแผน หรือการจัดการ หรือการจัดระบบสารสนเทศ 0-5 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

2. พนักงานบริหารงานทั่วไป (ลูกจ้าง) สังกัดแผนกสำรวจและประเมินราคา 1 กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารงานก่อสร้าง หรือการสำรวจ หรือการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

- มีประสบการณ์ทางด้านโยธา หรือสำรวจ หรือประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 0-5 ปี

- สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี

3. นิติกร 2 อัตรา (ลูกจ้าง) สังกัดแผนกสอบ สวนสิทธิ์ 2 กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2

- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันประกาศรับสมัคร

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

- ทุกตำแหน่งเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน) พร้อมประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 รูป สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารทางราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) และสำเนาใบผ่านงาน/ใบรับรองการทำงาน หรือ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 175 ถ.พระ ราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2612-2444 ต่อ 421, 612, 613, 626 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมแมกซ์ และติดกับกรมโยธาธิการและผังเมือง รถเมล์ที่ผ่านสาย 137, 168, ปอ.137, ปอ.168, ปอ.171, ปอ.517, ปอ.537, ปอ.พ.4,

4. หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวด ล้อม

- อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร

- วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวด ล้อม มีประสบการณ์การทำงานในสายงานสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 7 ปี

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว

ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน) พร้อมประวัติส่วนตัวประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 รูป สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารทางราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) และสำเนาใบผ่านงาน/ใบรับรองการทำงาน หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 175 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร.0-2612-2444 ต่อ 421, 612, 613, 626 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมแมกซ์ และติดกับกรมโยธาธิการและผังเมือง รถเมล์ที่ผ่าน สาย 137, 168, ปอ.137, ปอ.168, ปอ.171, ปอ.537, ปอ.พ.4

5. พนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดแผนกพัฒนาธุรกิจ กองวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายธุรกิจและบริหารสินทรัพย์

- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- วุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด การเงิน การจัดการ

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านบริหารธุรกิจ 0-5 ปี มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micrsoft Office เป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สนใจส่งจดหมายสมัครทางไปรษณีย์พร้อมประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 รูป สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) กรณียื่นวุฒิปริญญาโทให้แนบ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้วย สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาเอกสารทางราชการ (สด.8 หรือ สด.43) และสำเนาใบผ่านงาน/ใบรับรองการทำงาน หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 175 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2612-2444 ต่อ 423, 613 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 สำนักงานตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมแมกซ์ และติดกับกรมโยธาธิการและผังเมือง รถเมล์ที่ผ่านสาย 137, 168, ปอ.137, ปอ.171, ปอ.517, ปอ.พ.4ลงวันที่ 12/07/2010 02:16:45
จำนวนผู้ชม 1948
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน