SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานสายวิชาการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาโรคพืชวิทยา หรือสาขาทางพืชศาสตร์ ซึ่งทำวิทยานิพนธ์ทางด้านโรคพืชวิทยาที่เข้มแข็ง

- มีประสบการณ์งานวิจัยและการสอนด้านโรคพืชวิทยาในระดับอุดมศึกษา

- มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งมี peer review

สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 2 อาคารบริหาร) 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราช สีมา 30000 โทร. 0-4422-4062-4 โทรสาร 0-4422-4060 E-mail: person@sut.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 (ในวันเวลาราชการ) หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพฯ 128/237 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5410 โทรสาร 0-2216-5411 หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 (ในวันเวลาราชการ)

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ได้โดยส่งถึง ส่วนการเจ้าหน้าที่ ตามที่อยู่ที่ระบุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 (ในวันเวลาราชการ) อนึ่ง ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.sut.ac.th/Dpเอกสารและหลักฐานการสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด

1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

- สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และสำเนาปริญญาบัตร ที่ทางสถานศึกษาออกให้ว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญา ตรี

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ

ผู้บังคับบัญชา หรือหนังสือรับรองการทำงาน

- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาเอกสาร หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ฯลฯ

- ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรอง ‘สำเนาถูกต้อง’ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ

- ในการสมัครให้ยื่นใบสมัคร หลักฐาน และเอกสารแนบอื่นเป็นต้นฉบับ 1 ฉบับ และสำเนาอีก 1 ฉบับลงวันที่ 12/07/2010 02:14:10
จำนวนผู้ชม 1321
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ